Öresundsbron

I den här rapporten undersöker Trafikanalys hur Trafikverket tar hänsyn till framtida underhåll när de planerar och beslutar om infrastrukturinvesteringar och hur det påverkar underhållsbehovet på lång sikt.

Läs rapport

Studien visar att det saknas en heltäckande beskrivning i ledningssystemet av hur Trafikverket ska ta hänsyn till underhållsfrågor när de planerar och beslutar om investeringar. De styrande dokumenten ger ingen helhetsbild av hur arbetet ska genomföras. Det innebär att det finns stora skillnader i om, när och hur olika projekt tar hänsyn till framtida underhåll. De styrande dokument som finns anger i huvudsak inriktningar för arbetet, men saknar anvisningar om hur arbetet ska utföras. De arbetssätt som tillämpas skiljer sig åt mellan olika delar av Trafikverket.

Ett livs­cykel­perspektiv innebär att se till en anläggnings kostnader under hela anläggningens livstid, från planering och konceptstadium till avveckling. Syftet är att få en så låg kostnad och hög nyttoeffekt som möjligt för anläggningen som helhet under livscykeln. Kostnaden för investeringar behöver därför vägas mot kostnader som uppstår i andra faser av livscykeln, som underhåll och reinvesteringar. Om livscykelperspektiv inte beaktas finns det en risk att lägre kostnader för investeringen på sikt innebär ökade kostnader för underhåll, och att den totala kostnaden därigenom blir högre. I rapporten framgår att det finns potential att förbättra tillämpningen av ett livscykelperspektiv i de tidiga planerings- och investeringsskedena.