""


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot nätverk. Riskerna och sårbarheterna med detta bedöms då öka, vilket ett flertal rapporter visar.

Trafikanalys har genomfört ett projekt för att ta fram ett kunskapsunderlag för vilka krav på anpassningar av regelverk som automatiserade och uppkopplade fordon ställer. Arbetet avgränsas till teknikrelaterade risker, som exempelvis dataintrång/datastöld, cyberattacker och utslagen informationsinfrastruktur.

Målet för projektet har varit att identifiera risker och sårbarheter i ett delvis uppkopplat och automatiserat vägtrafiksystem och analysera i vilken utsträckning dessa tas om hand av dagens myndighetsorganisation och lagstiftning.

Trafikanalys har mot den bakgrunden anlitat Interactive Law AB för att analysera ansvar ur ett juridiskt perspektiv i Sverige idag för ett antal risker med uppkopplade och automatiserade fordon. Underlagsrapporten hittar du nedan.


Minskar vägtrafiken när bränslet blir dyrare?

Vägtrafikens omfattning på statligt vägnät har varit relativt oförändrad under 2022, trots bränslepriser som varit upp till 70...

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian ”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”

Lika enkelt att ladda elbil som att tanka bensinbil i framtiden?

Europeiska parlamentet vill förenkla laddning av elfordon genom att göra betalterminaler för kredit- och betalkort obligatorisk...