Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon

""


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot nätverk. Riskerna och sårbarheterna med detta bedöms då öka, vilket ett flertal rapporter visar.

Trafikanalys har startat ett projekt för att ta fram ett kunskapsunderlag för vilka krav på anpassningar av regelverk som automatiserade och uppkopplade fordon ställer. Arbetet ska avgränsas till teknikrelaterade risker, som exempelvis dataintrång/datastöld, cyberattacker och utslagen informationsinfrastruktur.

Målet för projektet är att identifiera risker och sårbarheter i ett delvis uppkopplat och automatiserat vägtrafiksystem och analysera i vilken utsträckning dessa tas om hand av dagens myndighetsorganisation och lagstiftning.

Projektet kommer att omfatta:

  • Kartläggning av det aktuella kunskapsläget om risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon.
  • Beskrivning av ansvaret mellan främst myndigheter i Sverige för hantering av de identifierad riskerna och sårbarheterna.
  • Beskrivning av ansvarsförhållandena i Sverige idag mellan olika intressenter vid de identifierade riskerna och sårbarheterna ur ett juridiskt perspektiv. Tyngdpunkten är på informationssäkerhet.

En rapport kommer att publiceras av Trafikanalys i december 2020, men en underlagsrapport i projektet går redan nu att läsa.

Trafikanalys har anlitat Interactive Law AB för att analysera ansvar ur ett juridiskt perspektiv i Sverige idag för ett antal risker med uppkopplade och automatiserade fordon. Underlagsrapporten hittar du nedan. 

Underlagsrapport


Bulgarien tar EU:s mobilitetspaket till domstol


  Bulgariens regering kommer att ta delar av EU:s mobilitetspaket till domstol. Mobilitetspaketet syftar bland annat till att...

Ny studie om effekten på transportsystemet av ”smart teknik”


En ny studie pekar på att ”smart” teknik har potential att begränsa trafikens klimatpåverkan och förbättra trafiksäkerheten....