""


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot nätverk. Riskerna och sårbarheterna med detta bedöms då öka, vilket ett flertal rapporter visar.

Trafikanalys har genomfört ett projekt för att ta fram ett kunskapsunderlag för vilka krav på anpassningar av regelverk som automatiserade och uppkopplade fordon ställer. Arbetet avgränsas till teknikrelaterade risker, som exempelvis dataintrång/datastöld, cyberattacker och utslagen informationsinfrastruktur.

Målet för projektet har varit att identifiera risker och sårbarheter i ett delvis uppkopplat och automatiserat vägtrafiksystem och analysera i vilken utsträckning dessa tas om hand av dagens myndighetsorganisation och lagstiftning.

Trafikanalys har mot den bakgrunden anlitat Interactive Law AB för att analysera ansvar ur ett juridiskt perspektiv i Sverige idag för ett antal risker med uppkopplade och automatiserade fordon. Underlagsrapporten hittar du nedan.


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...