Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet

fotoMostphotos_KirsiForsberg


Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder som har föreslagits eller vidtagits i andra länder för en hållbar återstart av transportsystemet efter pandemin.

Trafikanalys har upprättat en förteckning över ett antal s.k. ”gröna” åtgärder som offentliga aktörer i andra länder har vidtagit under coronapandemin för att återstarten av transportsystemet ska kunna bidra till att hållbarhetsmål nås.

Här beskrivs också några smittskyddsåtgärder som skulle kunna öka människors benägenhet att välja kollektiva och miljövänliga färdmedel. Syftet med att samla åtgärderna på det här sättet är att ge perspektiv och inspiration för det svenska transportpolitiska arbetet med en grön nystart av transportsystemet.

Exemplen på åtgärder som vidtagits har samlats in genom Trafikanalys omvärldsbevakning under coronapandemin så här långt. Några exempel på åtgärder som sammanställningen ger är:

 • Trafikleder och parkeringsplatser omvandlas till cykel- och gågator.
 • Gratis lånecykel.
 • Sänkt hastighetsbegränsning för motorfordon i stadskärnor.
 • Statsfinansierad rabatt för köp av elbil.
 • Utbyggd laddinfrastruktur för elfordon.
 • Gratis tågbiljetter.
 • Slopad, pausad eller reducerad banavgift.
 • Krav på batteridrift av tåg.
 • Flyg får inte konkurrera med tåg på korta sträckor.
 • Utveckling av hybridflygplan.
 • Ökad frekvens i kollektivtrafikens rusningstrafik.
 • Trängselapplikation som visar beläggning i kollektivtrafik och på stationer.

Förteckningen visar att flest s.k. gröna transportpolitiska åtgärder har vidtagits inom cykel- och gångtrafik i städer. Åtgärderna inom biltrafik är färre än de inom cykel- och gång i den här sammanställningen. De handlar bland annat om att uppgradera fordonsflottan till mer energieffektiva fordon som dessutom går på miljövänligare bränslen.

Här hittar du hela sammanställningen och förteckningen


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...