Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Händer på lastbilsratt

Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningsplatser. Frågan om hur yrkestrafikens behov och efterfrågan av uppställningsplatser ska tillfredsställas är komplex. Frågan handlar dels om behovet av uppställningsplatser dels om huruvida uppställningsplatserna är trygga och säkra. Tryggheten relateras till vad förarna subjektivt upplever som tryggt, medan säkerhet relateras till trafiksäkerhet respektive transportsäkerhet i ett bredare perspektiv.

Under försommaren 2016 genomförde Trafikanalys två undersökningar; en fältstudie och en enkätundersökning. Dessa visade tydligt att lastbilschaufförerna efterfrågar både fler och säkrare uppställningsplatser. Trafikanalys undersökningar visar att ett stort antal chaufförer upplever otrygghet och uppger sig blivit utsatta för brott. Vissa utländska chaufförer lever under besvärliga sociala villkor. Brottsutsattheten är en tydlig indikator på behovet av trygga och säkra rastplatser.

Utbudet av uppställningsplatser består huvudsakligen av Trafikverkets rastplatser, vägkrogar och bensinstationer. De befintliga uppställningsplatserna är för få och det är ofta trångt på dem. I dagsläget finns det enbart två säkra uppställningsplatser i Sverige. Samtidigt som många anser att det inte finns tillräckligt med säkra uppställningsplatser är betalningsviljan för säkerheten låg, många chaufförer är inte beredda att betala något alls för att stå på en säker uppställningsplats. En aktuell problematik är dessutom att säkra uppställningsplatser som är under uppstart inte får tillstånd för kameraövervakning.

Många aktörer är inblandade i frågan och ansvarsfördelningen mellan det offentliga och branschen är inte helt tydlig. Idag upplever många förare att polisen inte är tillräckligt synlig eller utövar tillräcklig kontroll. Branschens åtgärder omfattar inte alla förare. Långa avtalskedjor kan skapa möjligheter att missbruka eller kringgå befintlig lagstiftning om arbetsvillkor och socialt skydd. Transportbranschen har möjlighet att ta större ansvar bl.a. genom att i större utsträckning använda tillgänglig teknik för att skydda både chauffören och godset och för de transportörer som de anlitar som underleverantörer. Men även transportköpare kan ställa krav på att chaufförerna erbjuds rimliga villkor. Det finns idag flera privata och lokala lösningar på uppställningsplatser men ingen samordning sker på statlig nivå.

Läs/ladda ner publikation