Foto: Mostphotos

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian En effektivare och mer rättssäker klampning.

Läs/ladda ner yttrandet

Remissvar
Publicerad:  27 mars 2024

Bakgrund och övergripande om förslaget

I promemorian föreslås en ny klampningslag som ersätter lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Den nya lagen är i huvudsak en omstrukturering och ett förtydligande av redan gällande bestämmelser, även om den också innehåller vissa smärre ändringar. Till exempel föreslås att nuvarande tidsgräns (på 36 timmar) under vilket ett förbud eller åtgärd får gälla tas bort, samt en rätt att överklaga beslutet om åtgärden. Vidare föreslås att sanktionsavgifter införs för vissa överträdelser i stället för dagens straffsanktioner. Nytt är också att den nya lagen reglerar såväl beslut om förbud som åtgärder för att verkställa besluten. En sammanhållen lag och de föreslagna ändringarna syftar till att förbättra möjligheterna för kontrollerande myndigheter att förhindra överträdelser på vägtransportområdet och öka regelefterlevnaden.

Förslagen bedöms i promemorian ge berörda myndigheter och domstolar en något utökad arbetsbörda och kostnader, vilka dock bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar.

Trafikanalys synpunkter på förslagen

Trafikanalys instämmer i promemorians bedömning om att en ny och tydligare klampningslag kan ge positiva effekter och bidra till en mer rättssäker klampning. Trafikanalys har därför inga invändningar mot förslagen i promemorian.