Klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Flygplan i solnedgång

Yttrande om En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47).Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på det rubricerade betänkandet, och vill med anledning av det lämna följande yttrande.

Trafikanalys har valt att avgränsa yttrandet till de förslag som kan förväntas ha stor betydelse för transportsystemet.

Övergripande synpunkter:

Trafikanalys är i huvudsak positiv till den föreslagna klimatstrategin. Trafikanalys delar Miljömålsberedningens bedömning att EU:s klimatmål behöver skärpas för att vara i linje med Parisavtalet, liksom att ett ambitiösare nationellt mål till 2030 (jämfört med Sveriges kommande EU-åtagande) bör antas som en förberedelse för detta. Trafikanalys delar Miljömålsberedningens bedömning att åtgärder krävs inom framför allt de tre områdena transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och förnybara drivmedel, liksom att åtgärder på en övergripande nivå (i form av koldioxidskatt) behöver kombineras och kompletteras med riktade styrmedel inom samtliga ovan nämnda åtgärdsområden.

Trafikanalys påpekade redan i remissvaret på föregående betänkande (SOU 2016:21) att det är oklart hur det föreslagna långsiktiga målet att de territoriella utsläppen ska minska med 85 procent, i vilket både utsläpp inom och utom EU:s handelssystem för utsläppsrätter inkluderas, ska tolkas. Trafikanalys finner inte att tolkningen har klargjorts i detta betänkande.

Trafikanalys ser positivt på att en strategi för en samlad luftvårdspolitik tas fram, men har synpunkter på framför allt utformningen av etappmålet för vägtrafik i tätorter och analysen avseende sjöfartens kväveutsläpp.


Yttrande över förslagen till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2021


Trafikanalys har anmodats yttra sig över rubricerade förslag, och vill med anledning av det lämna följande kommentarer.

Remiss: Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem


Trafikanalys har givits möjlighet att kommentera en remiss om ”Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem.” Trafikan...

Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling


  Det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner...