Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer

Lätt lastbil på väg

Antal lätta lastbilar i trafik ökar stadigt varje år. Idag finns 535 000 lätta lastbilar i trafik, en ökning med 26 procent på 10 år. Det finns därför goda skäl att efterfråga statistik och andra kunskapsunderlag för att löpande kunna följa de urbana godstransporterna.

Delredovisning av regeringsuppdraget

Denna rapport, som är en delredovisning i ett regeringsuppdrag, presenterar en inventering av datakällor som skulle kunna användas för att fånga information om urbana godstransporter. Datakällor som ingår är register och databaser, statistiska undersökningar i Sverige och utlandet, tekniker för passage- och flödesmätning, företagssystem, tidigare studier, samt modellverktyg.

Tillgången till statistik och andra kunskapsunderlag om urbana godstransporter, särskilt transporter med lätta lastbilar, är bristfällig idag. Att det finns stora kunskapsluckor gäller både i Sverige och i andra undersökta länder. Statistik om lätta lastbilars användning har tagits fram i ett fåtal länder, med blandade erfarenheter. Höga kostnader för att genomföra insamling, svaga resultat och omfattande uppgiftslämnarbörda minskar deras attraktivitet.

Modeller har historiskt varit ett alternativ för att öka kunskaperna om urbana godstransporter. I regel begränsas de till ett fåtal branscher och till små eller begränsade områden av en stad. De fåtal modeller som finns idag kan hjälpa till att fördjupa en bild där statistiken inte är tillräcklig, men de ställer samtidigt stora krav på nya indata.

I takt med introduktion av ny teknik för att fånga flöden och med datorisering av företagens olika administrativa system, finns idag möjligheter att samla in data på ett sätt som var helt otänkbart för några år sedan. Det är dock inte problemfritt att samla in data från dessa system.

För att producera statistik om urbana godstransporter i stort, eller mer specifikt statistik om lätta lastbilar, har man i andra länder inte valt att använda något av den nyare tekniken. All statistik som lokaliserats i andra länder bygger i huvudsak på urvalsundersökningar där lastbilsägare svarar på frågor om sina transporter, i vissa fall kombinerat med administrativa register om t.ex. fordonsflottans utveckling och körsträckor. Det gör att det saknas goda exempel att utgå från vad gäller statistikproduktion baserat på mer automatiserade källor.

Att öka kunskapen om urbana godstransporter och att inkludera nya datakällor är ett långsiktigt arbete, där det krävs insatser från flera håll. Arbetet kan innebära stora kostnader för de som ska organisera datainsamlingen, och inte minst för de uppgiftslämnare som ska bidra. Det är därför viktigt att hitta en lämplig avvägning mellan dagens och framtida tekniker i förhållande till identifierade krav på redovisning.

I slutrapporten för regeringsuppdraget kommer förslag till fortsatt arbete att presenteras utifrån den inventering som hittills genomförts.