Förbättrad statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon

Lätt lastbil

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram tänkbara källor och befintliga modeller för att skapa ett bättre kunskapsunderlag om distributionsfordons och lätta lastbilars transporter.

Omfattningen av godstransporterna i svenska städer förväntas öka i framtiden när städerna växer och logistikkedjor förändras, bland annat till följd av en ökad e-handel. Mer kunskap behövs om hur mycket som transporteras i stadsmiljöer, hur och var transporterna sker, och vad som transporteras.

Trafikanalys får i uppdrag att för distributionsfordon och lätta lastbilars transporter och godstransporter i stadsmiljöer:

  • Inventera tänkbara källor till data.
  • Analysera om befintliga modeller kan användas tillsammans med insamlad data för att skapa ett kunskapsunderlag och statistik.
  • Analysera behovet av statistik för utveckling, vidareutveckling och kalibrering av modeller.
  • Förslag till utformning och produktion av ny statistik.

Inventering och analys ska genomföras i samråd med Trafikverket.

Trafikanalys ska delrapportera den del av uppdraget som rör inventering till Näringsdepartementet senast den 1 december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 februari 2018.