Ökad kunskap om järnvägstransporter

Godståg i trafik

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter. Målet är en mer detaljerad och en bättre geografisk bild av gods- och passagerarflöden. Syftet är att underlätta jämförelser inom och mellan trafikslag, planering och beslut.

Delredovisning av uppdraget

Den officiella statistiken om järnvägstransporter publiceras i dag på nationell nivå. Mer detaljerade underlag behövs för prognoser och analyser av exempelvis kapacitetsutnyttjande, överflyttning, störningar och begränsningar för transportköpare. För godstransporter handlar det också om att få en bättre bild av vilka varugrupper som transporteras på olika delar av järnvägsnätet.

Viktiga delar av uppdraget är att analysera statistikbehovet, inventera datakällor och utvärdera deras användbarhet, samt utreda sekretessfrågor. Internationella jämförelser ingår också. Uppdraget genomförs i samråd med flera myndigheter och organisationer, bland andra Trafikverket.

Trafikanalys ska delredovisa en inventering av informations- och datakällor till Näringsdepartementet senast den 1 december 2017. Ytterligare en delredovisning i uppdraget sker 8 februari och uppdraget slutredovisas 31 maj.