Tåg passerar station

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om järnvägstransporter. I slutrapporten framhålls vikten av nya ansvar och mandat för dataförsörjning, förvaltning och samordning.

Viktiga delar av uppdraget har varit att inventera datakällor, samt att analysera statistikbehovet och utvärdera legala och praktiska förutsättningar för förbättrad kunskapsförsörjning. Samråd har skett med flera myndigheter och organisationer.

Uppdraget resulterade i två delredovisningar: inventering av informations- och datakällor den 1 december 2017 och en gap-analys av dagens kunskapsunderlag 8 februari 2018; samt en slutredovisning den 31 maj 2018 med förslag till åtgärder.

Officiell statistik är förenad med krav på sekretess. Det aktualiseras inte sällan på järnvägsområdet eftersom antalet aktörer är begränsat. En åtskillnad måste därför göras mellan frågor om officiell statistik och transportmyndigheternas behov av dataförsörjning. Trafikverket bör få utökat ansvar och mandat att förvalta grunddata om järnvägstransporter i samverkan med Transportstyrelsen och Trafikanalys.

Dataförvaltning på transportområdet skiljer sig mellan trafikslag. En generell översyn bör göras för att samordna och effektivisera myndigheternas dataförsörjning.

Dessutom föreslår Trafikanalys att regeringen tar fram en nationell strategi för offentlig-privat samverkan om transportsystemets digitalisering och ”big data”. Syftet är att möta en växande efterfrågan på kunskapsunderlag om multimodala och intermodala transportflöden.

Delredovisning I Rapport 2017:24 finns att ladda ner här samt nedan.

Delredovisning II Rapport 2018:2 finns att ladda ner här samt nedan.

Slutredovisning Rapport 2018:10 finns att ladda ner här samt nedan.

För delredovisningarna har Trafikanalys också hämtat in flera underlag, bland annat de PM och konsultrapporter som också finns tillgängliga nedan.