Lätt lastbil

Trafikanalys har i ett regeringsuppdrag inventerat behov av statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon i urbana miljöer samt möjliga källor till infor­mation för att producera statistik på området. I slutrapporten redovisas ett antal förslag till upplägg för statistik­­produk­tion, på kort och lång sikt, samt förslag till ett ökat kunskapsunderlag.

I en tidigare delrapport redovisades en inventering av möjliga datakällor och modellverktyg för urbana godstransporter tillsammans med en intressentanalys. Se delredovisningen här.

I slutrapporten "Hur förbättrar vi kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar?" föreslår Trafikanalys att en ny statistikprodukt publiceras om lätta lastbilar, samt att kunskaps­underlag/­nulägesanalyser, bland annat med den nya statistiken som grund, kontinuerligt tas fram om lätta lastbilars och övriga distributionsfordons transporter i urbana miljöer. Uppgifterna baseras i ett första skede på lättåtkomlig information ur fordons­registret och från Lastbils­undersökningen som Trafikanalys genomför om tunga fordons transporter.

Uppgifter från en urvalsunder­sökning riktad till lätta lastbilar (exkl. privatregistrerade lastbilar) kompletterar redovisningen för ett urbant perspektiv. På längre sikt föreslås denna statistik byggas ut, både vad gäller detaljeringsgrad och omfång, med hjälp av insamling av uppgifter med enkät och/eller från företagens administrativa system tillsammans med flödesuppgifter från kommunala mätningar.

Parallellt med ett arbete för att framställa regelbunden officiell statistik bör ett kunskaps­under­lag om urbana transporter byggas upp. Det kan göras på olika sätt, några förslag som tas upp är att genomföra branschutredningar, metaanalyser av hittills genomförda under­sök­ningar, samt att testa och analysera vilka resultat som uppstår i Sverige med ett modellverktyg som tagits fram i annat land.