Metodutveckling

Här samlar vi artiklar som berör utveckling av olika metoder.

Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

Färdplan - nya datakällor för statistiken

Trafikanalys har tagit fram en färdplan för statistikproduktionens utveckling. Syftet är att stegvis öka Trafikanalys kunskap...

Geografiska tillgänglighetsanalyser - en metodbeskrivning

Syfte med denna PM är att beskriva metoden som har utvecklats av Trafikanalys för att analysera och beskriva hur transportsyste...

Transporternas ekonomiska överkomlighet - hur mäter vi det?

Trafikanalys föreslår nya mått för indikatorn Transporternas ekonomiska överkomlighet i den årliga uppföljningen av de...

Reviderat index för lokal tillgänglighet

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt

Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete

Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används för att beräkna transportarbete för person- och...

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.