Metodutveckling

Här samlar vi artiklar som berör utveckling av olika metoder.

Utvecklad statistik av transporternas elektrifiering

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken för elektrifieringen inom transportområdet.

Som man frågar får man svar

Hur utvärderas innovationsinsatser inom transportområdet? Den här promemorian försöker bland annat belysa dominerande metoder...

Hur väl kan mobilnätsdata beskriva våra resvanor?

Resvaneundersökningen är fortsatt enda källan som redovisar svenskarnas dagliga resande per färdsätt, beskriver ärendet med res...

Färdplan - nya datakällor för statistiken

Trafikanalys har tagit fram en färdplan för statistikproduktionens utveckling. Syftet är att stegvis öka Trafikanalys kunskap...

Geografiska tillgänglighetsanalyser - en metodbeskrivning

Syfte med denna PM är att beskriva metoden som har utvecklats av Trafikanalys för att analysera och beskriva hur transportsyste...

Transporternas ekonomiska överkomlighet - hur mäter vi det?

Trafikanalys föreslår nya mått för indikatorn Transporternas ekonomiska överkomlighet i den årliga uppföljningen av de...

Reviderat index för lokal tillgänglighet

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt

Idag finns Färdtjänst och riksfärdtjänst som officiell statistik, med uppgifter om antal tillstånd och antal resor. Vi saknar...

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete

Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används för att beräkna transportarbete för person- och...