Färdplan - nya datakällor för statistiken

Mobiltelefon

Trafikanalys har tagit fram en färdplan för statistikproduktionens utveckling. Syftet är att stegvis öka Trafikanalys kunskap kring nya datakällor och digitaliseringens möjligheter för framtida produktion och spridning av statistik.

Läs/ladda ned publikation

PM 2022:13
Publicerad:  21 december 2022

Statistikvärlden möter förändrade förutsättningar när det gäller produktionen av officiell statistik. Krav på minskad uppgiftslämnarbörda, rådande uppgiftslämnarklimat samt framväxten av nya dataförmedlare gör att statistikmyndigheter runt om i världen måste tänka om och framöver utveckla och implementera nya arbetssätt i statistikproduktionen.

För vår statistikverksamhet finns redan sedan tidigare en målsättning att säkerställa tillgång till data, minska uppgiftslämnarbördan och hantera vikande svarsfrekvenser för enkätundersökningar. En ökad grad av digitalisering i statistikproduktionen kan ge oss nya möjligheter att långsiktigt uppfylla denna målsättning.

Nya datakällor bör utvärderas utifrån de sju kvalitetskriterierna som den officiella statistiken ska uppfylla: relevans, noggrannhet, aktualitet, punktlighet, tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet och samstämmighet.

Färdplanen ska utgöra stöd i framtida verksamhetsplanering och ge underlag för beslut avseende kommande utvecklingsprojekt inom statistikproduktionen. I det fortsatta arbetet med utveckling av vår statistik är det av stor vikt att vi har ett tydligt användarperspektiv.