Kvinna använder GPS-funktion på läsplatta FotoMostphotos/Andrey Popov


Syfte med denna PM är att beskriva metoden som har utvecklats av Trafikanalys för att analysera och beskriva hur transportsystemet bidrar till medborgarnas tillgänglighet till olika målpunkter. Metodbeskrivningen riktar sig till läsare som vill få en detaljerad beskrivning utan krav på kunskap inom geografiska tillgänglighetsanalyser.

Läs/ladda ner publikation

Metodbeskrivningen ska vara heltäckande, utan att göra anspråk att vara en fullständig och detaljerad bruksanvisning för användandet av verktygen.

Det finns stora geografiska skillnader i transportsystemets utformning och utbyggnad. Det finns även stora geografiska skillnader i målpunkternas distribution. Detta medför att det kan vara svårt att få en samlad bild över hur transportsystemet bidrar till medborgarnas tillgänglighet. Metodbeskrivningen visar att det finns data, verktyg och metoder för att analysera och beskriva medborganas tillgänglighet till olika målpunkter.

Själva metodbeskrivningen är indelad som en klassisk GIS-analys, dvs. i fyra olika avsnitt - datainsamling, bearbetning, analys och presentation.

Datainsamlingen belyser varifrån data kommer, dess egenskaper, avgränsningar och eventuella brister. Då mycket av det data som används redan finns i elektronisk form och i ett format som stöds av GIS-verktyg innebär datainsamling för det mesta att data laddas ner från olika källor.

Datainsamling innefattar även en rad kontroller för att få en uppfattning om datas kvalitet som exempelvis fullständighet, aktualitet, lägesnoggrannhet och topologisk integritet.