Foto:Mostphotos

Hur utvärderas innovationsinsatser inom transportområdet? Den här promemorian försöker bland annat belysa dominerande metoder samt vilka utgångspunkter som utvärderingarnas programteori och effektlogik har. Detta för att kunna utveckla myndighetens metoder för utvärdering. 

Läs/ladda ner publikationen

Under lång tid har politiken sett möjligheter med marknadskrafternas förmåga till innovation. Från att ha varit inriktade mot ekonomisk tillväxt har dagens innovationssystem breddats till arenor för transformativt lärande för att lösa gemensamma samhällsutmaningar. Samtidigt verkar inte utvärderingsmetoderna, som används för att bedöma innovationssatsningarnas resultat och effekter, ha förändrats i samma riktning.

Med introduktion till teorier om nätverksstyrning och samverkansprocesser och metoder hur man kan utvärdera dem, syftar denna promemoria till att ge ökad insikt för hur innovationsprogrammen fungerar.

Tillsammans med en introduktion till aktörsdriven utvärdering ger promemorian en grund till ett mer förståelseinriktat angreppsätt vid utvärdering av innovationsinsatser.

Denna promemoria är en del av Trafikanalys arbete med att skapa kunskap om utvärdering av innovationsinsatser inom fordons- och transportområdet för att utveckla myndighetens utvärderingsmetoder.