Planskild korsning

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Sedan den transportpolitiska måluppföljningen 2013 har Trafikanalys årligen följt upp utvecklingen av tillgänglighet till lokal service med ett tillgänglighetsindex, som en del av indikatorn ”Tillgänglighet övriga persontransporter”.

Läs/ladda ner publikation

Detta tillgänglighetsindex har bestått av beräkningar av andelen av befolkningen per kommun som bor inom 1 000 meter från en livsmedelsbutik, en vårdcentral eller en grundskola, jämfört med nivån för basåret 2010. Resultaten redovisas i måluppföljningen på två sätt:

  • i tabellform för respektive målpunkt, aggregerat per kommungrupp, och
  • en karta där resultaten för målpunkterna aggregerats till ett index, per kommun.

I denna PM har vi med utgångspunkt i det nuvarande tillgänglighetsindexet tagit fram förslag till ett nytt index. Syftet är att det ska reducera det samlade antal mått som behöver särredovisas i måluppföljningen. Indexet ska också på ett bättre sätt än idag fånga upp en lokal tillgänglighet genom att inkludera fler målpunkter. En tydligare koppling till transportsystemet för ökad policyrelevans ska också inkluderas genom att beräkna tillgänglighet till målpunkter för olika färdsätt i transportsystemet. Ambitionen är också att indexet fortsatt ska vara lätt att tolka.

Det föreslagna lokala tillgänglighetsindexet beräknas i tre steg.

  1. Andelen av befolkningen som inom uppsatta avståndsgränser (minuter i vägnätet) med respektive färdsätt kan nå en målpunkt, exempelvis en livsmedelsbutik.
  2. En aggregering till delindex görs för målpunkterna uppdelat per färdsätt. Det vill säga, en beräkning av den andel av befolkningen som i genomsnitt kan nå inkluderade målpunkter med ett visst färdsätt. För två målpunkter, som 40 respektive 60 procent av befolkningen kan nå med kollektivtrafik, resulterar aggregeringen i att andelen för delindexet blir 50 procent.
  3. En aggregering till ett lokalt tillgänglighetsindex (LTI) görs över samtliga målpunkter (dagligvaruhandel, apotek, postservice, drivmedel, vårdcentral, grundskola, gymnasium, flygplats och järnvägsstation) och samtliga färdsätt (gång, cykel, bil och kollektivtrafik).