Bilar på motorväg


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de skatter och avgifter som tas ut. Årets analys visar bland annat att all personbilstrafik i tätort, oavsett drivmedel, inte bär de samhällsekonomiska kostnader som den orsakar.

Här hittar du hela rapporten och en underlagspromemoria

Kostnaden för koldioxid har i beräkningarna bestämts till 3,50 kronor per kg och planeras att under de kommande tio åren öka linjärt till 7 kronor per kg. Ytterligare förändringar sedan föregående års beräkningar är att vägtrafik i städer nu också inkluderar en högre kostnad för slitagepartiklar och att olyckskostnaden för alla trafikslag är uppdaterad med nya högre värderingar.

Personbilstrafik

För personbilstrafik skiljer sig internaliseringsgraden mellan bensin-, diesel- respektive eldrivna bilar. Som framgår av tabell 1 beräknas internaliseringsgraden på landsbygd till 60 procent och knappt 80 procent för diesel- respektive bensinbil.

För elbil täcker elskatten mer än väl elbilens låga nivå på externa kostnader i landsbygdstrafik. I tätort är all biltrafik, oavsett drivmedel däremot underinternaliserad. Det är framförallt externa kostnader för olyckor och slitagepartiklar som är stora, liksom kostnad för koldioxid för de fossildrivna bilarna. Internaliseringsgraden ligger i spannet 7 procent till drygt 30 procent, där elbilen ligger lägst eftersom elskatten är låg.

Tabell 1. Några resultat – icke-internaliserad kostnad i kronor per personkilometer samt internaliseringsgrad inom parentes. Prisnivå 2020 och 2020 års kostnader, skatter och avgifter. * Utan beaktande av EU ETS.

Kronor per personkm

Landsbygd

Tätort

Bil, bensin

0,07 (78 %)

0,61 (32 %)

Bil, diesel

0,11 (60 %)

0,67 (22 %)

Bil, el

-0,01 (152 %)

0,52 (7 %)

Buss, biobränsle

0,09 (0 %)

0,32 (0 %)

Persontåg

0,06 (48 %)

0,02 (85 %)

Flygtrafik

              -0,06 (126 %) (0,42 (41 %))*

Kollektivtrafik

Persontrafik på järnväg i de stora stråken är inte riktigt internaliserad. I tågläge bas, vilket kan motsvara det mindre trafikerade järnvägsnätet är internaliseringsgraden endast knappt 50 procent.

Den återstående icke-internaliserade externa kostnaden för tåg ligger i genomsnitt på 0,03 kronor per personkilometer, och varierar mellan drygt 0,02 kronor per personkilometer på landsbygd och 0,07 kronor per personkilometer i tätort. Persontrafik med buss betalar i mindre utsträckning för sina samhällsekonomiska kostnader än tåg.

Under antagandet att EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) internaliserar kostnaden för koldioxid blir det nationella flyget överinternaliserat, som redovisas i tabell 1. Om det antas att EU ETS däremot inte internaliserar kostnaden för luftfartens koldioxidutsläpp blir resultatet underinternalisering, där knappt hälften av flygets externa kostnader betalas.

Internationella flygningar utanför EU betalar i mycket liten utsträckning för de externa kostnader de orsakar oavsett koldioxidvärdering. Eftersom flyg utanför EU inte inkluderas i EU:s utsläppshandel är de icke internaliserade externa kostnaderna för sådana flygningar mycket stora.

Godstransporter

Som framgår av tabell 2 har godstransporter med tung lastbil utan släp höga beräknade icke-internaliserade kostnader om 1,21 kronor per tonkilometer i tätort, vilket motsvarar nästan 4,80 kronor per fordonskilometer. På landsbygden betalar lastbil utan släp inte heller för de externa kostnader de orsakar och internaliseringsgraden är knappt 40 procent..

Godstransporter på järnväg har avsevärt lägre icke-internaliserad kostnad (0,03) än både lastbils- (0,14) och sjöfartstransporter (0,12). Den höga kostnaden för sjöfarten är en konsekvens av bränsleförbrukning som medför stora externa kostnader för emissioner.

Det kan samtidigt konstateras att lastbil med släp på landsbygd endast genererar något högre icke-internaliserade kostnader än sjöfart. Det ska dock poängteras att det finns en stor spridning i internaliseringsgrad för sjöfart beroende på fartygstyp och rutt. Vänersjöfarten täcker enligt våra beräkningar sina externa marginalkostnader i stråket till och från hamnar i Vänern och Göteborg, dvs. internaliseringsgraden är på den sträckan kring 100 procent.

Tabell 2. Några resultat – icke-internaliserad kostnad i kronor per tonkilometer samt internaliseringsgrad inom parentes. Prisnivå 2020 och 2020 års kostnader, skatter och avgifter.

Kronor per tonkm

Landsbygd

Tätort

Lätt lastbil, diesel

0,23 (60 %)

1,49 (19 %)

Tung lastbil utan släp, diesel

0,47 (38 %)

1,21 (20 %)

Tung lastbil med släp, diesel

0,14 (38 %)

0,34 (23 %)

Godståg

0,03 (40 %)

0,03 (50 %)

Sjöfart (gods)

                  0,12 (30 %)