""

Promemoria med bilagor till rapporten 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Samhällsekonomiska marginalkostnader

Promemorian innehåller samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter samt internaliserande skatter och avgifter för respektive transportslag.