Rondell uppifrån


Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037.

Sammanfattning

Klimatmålet kan nås kostnadseffektivt och hållbart med effektiva styrmedel som till mycket stor del ligger utanför Trafikverkets rådighet, och det med rimliga konsekvenser på andra samhällsmål. Trafikanalys håller med Trafikverket om att tre viktiga styrmedel för detta är elektrifiering, reduktionsplikt och högre skatt på fossilt bränsle. Att nå klimatmålet utan reduktionsplikt skulle medföra antingen höga budgetkostnader eller påverka näringslivets transporter och landsbygdsbilister alltför negativt de närmaste tio åren.

Transportarbetet både för person- och godstrafik prognostiseras att öka till 2040 trots kraftiga styrmedel och det är främst befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling som driver på ökningstakten. Det är därför viktigt att samtidigt arbeta för ett mer transporteffektivt samhälle. Trafikverket diskuterar och förordar flera sådana åtgärder men Trafikanalys hade gärna sett mer i dessa frågor, t.ex. kring samordnad planering mellan planeringsnivåerna.

Trafikanalys instämmer i att drift, underhåll och reinvestering bör prioriteras även om vi i dag inte kan se att Trafikverket har redovisat att nyttan står i proportion till kostnaden i alla delar. Det är sannolikt väl investerade resurser om det genomförs där behoven är som störst.

Trafikanalys menar också att det finns goda skäl att i kommande plan sätta av mer resurser till trimnings- och miljöåtgärder eftersom mycket tyder på att dessa åtgärder sammantaget är samhällsekonomiskt lönsamma och har god måluppfyllelse.

Trafikanalys förordar inriktningen plus 20 procent i en tolvårsplan utan nya stambanor. Då kan mer lönsamt underhåll och vissa lönsamma järnvägs- och väginvesteringar i stället genomföras. Inriktningen möjliggör också att resurser till trimnings- och miljöåtgärder ökar och att resurser till nya investeringar frigörs. Ett bekymmer med en planperiod om sexton år är att det tar bort viktigt handlingsutrymme i framtiden.

Trafikanalys konstaterar i yttrandet även att Trafikverket har flera viktiga kompetensförsörjningsfrågor att hantera framöver, exempelvis kring digitalisering, automatisering och upphandling, och belyser några av de konsekvenser som bristfällig kompetensförsörjning kan medföra.