Betalar trafikslagen för sina samhällsekonomiska kostnader?

Foto: Mostphotos

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader för externa effekter som slitage, olyckor, buller, miljö och koldioxid. Detta i relation till de rörliga skatter och avgifter som tas ut. I den här promemorian redovisas utvecklingen över tid för trafikslagens externa effekter och hur de bär sina marginalkostnader.

Läs/ladda ner publikation

PM 2023:7
Publicerad:  5 september 2023

Internaliseringsgraden (som beräknas som en kvot mellan de beräknade avgifterna/skatterna och de externa kostnaderna för trafikslaget) redovisas för ett urval av gods- och persontransporter.

För att göra en rättvisande jämförelse över åren har vissa av tidigare års uppgifter, korrigerats utifrån dagens kunskap. För att öka jämförbarheten över tid så redovisas utvecklingen för de tre senaste åren med en lägre koldioxidvärdering än den som tidigare har använts för åren 2020 till 2022.

  • För lastbil med släp har internaliseringsgraden ökat från 50 procent 2011 till att variera runt 70 procent från 2015 till 2022 med de justeringar som har gjorts här inklusive CO2-justeringen. En viktig förändring är att utsläppen, och därmed kostnaden, har minskat markant under perioden, medan skatten bara har ökat marginellt.

  • För en dieseldriven personbil har internaliseringsgraden ökat från 60 procent 2011 till att ligga omkring 90 procent från 2019 till 2022 med de justeringar inklusive CO2 som gjorts. Minskade kostnader för olyckor är ett bidrag till den utvecklingen.

  • För godståg har internaliseringsgraden ökat från drygt 20 procent till knappt 50 procent, mellan åren 2011 och 2022. Höjda banavgifter är den viktigaste enskilda orsaken till att trafikslaget bär sina marginalkostnader i högre grad.

  • Internaliseringsgraden för godstransporter med sjöfart har ökat från 40 procent till mellan 70 och 80 procent under senare halvan av perioden, inklusive CO2-justering. Utsläppen har sjunkit påtagligt och mot periodens slut är koldioxid den dominerande delen i marginalkostnaden för trafikslaget.

  • För persontrafik med flyg har internaliseringsgraden ökat från 50 procent till upp mot 180 procent, exklusive kostnad för koldioxid som kan anses internaliserad i och med att flyget har ingått i EU:s utsläppshandelssystem. Det har skett stora förändringar i beräkningarna under perioden. Numera är så kallade höghöjdsutsläpp med sin klimatpåverkan en dominerande del i marginalkostnaden.

Trots att sjöfartens marginalkostnader enligt beräkningarna har ökat kraftigt och lastbilens har minskat under perioden så ligger sjöfartens externa kostnader, räknat per tonkm, på ungefär hälften jämfört med lastbil med släp. Gods på järnväg har lägst marginalkostnader under hela perioden.