Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013

Flygplan i solnedgång

PM till rapport 2013:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Sammanställning, förklaring och motivering av samhällsekonomiska marginalkostnader för externa effekter och uttag av skatter och avgifter för väg, järnväg, sjöfart och luftfart.