Båt lastar i hamn

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett eventuellt svenskt Eco-bonussystem för sjöfarten. Detta för att flytta över godstransporter från väg till sjöfart. I utredningen föreslås att stöd ska kunna utgå till sökanden som visar projekt som leder till överflyttningar av gods och som efter maximalt tre års stödperiod är ekonomiskt bärkraftiga.

Här hittar du hela redovisningen av uppdraget

Rapport 2017:11
Publicerad:  30 maj 2017

Syftet med ett eventuellt Eco-bonussystem är att stimulera en överflyttning av gods från väg till sjöfart. Det sker genom att stödja nya sammanhållna transportlösningar och som en kompensation för merkostnader som kan uppstå när nya lösningar för sjötransport­ skapas.

I utredningen föreslås att stödet antingen täcker upp till 30 procent av driftskostnaderna för sjöfartsrutten, eller upp till 10 procent av kostnaderna för investering i omlastningsutrustning för projektet. Trafikanalys bedömer att en rimlig budget för hela Eco-bonussystemet är cirka 30 miljoner kronor per år.

Bland andra europeiska länders Eco-bonussystem finns flera olika sätt att beräkna stödbelopp. Trafikanalys föreslår en enkel beräkningsmodell, med det främsta argumentet att hålla nere den administrativa bördan för de sökande.

När det gäller mer specifika regler kring hur ansökan ska utformas, är Trafikanalys utgångspunkt att hålla reglerna så generösa som möjligt inom ramen för EU:s riktlinjer för att kunna uppnå en överflyttning av gods. Här föreslås att Ecobonus-systemet i Norge i stora delar kan tjäna som förebild.

Trafikanalys beräknar att en överflyttning från väg till sjöfart innebär en halvering av koldioxidutsläppen för varje tonkilometer som flyttas över, baserat på Trafikanalys beräkningar av trafikslagens marginalkostnader för koldioxid. Räknas alla externa effekter, innebär en överflyttning från väg till sjöfart att de externa effekterna minskar med cirka 70 procent för varje tonkilometer som flyttas över.