Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka biljetter för utlandsresor med tåg. 

I uppdraget ingår att bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg. Dessutom ingår att:

  • ur ett konsumentperspektiv belysa marknaden för bokning av utlandsresa med tåg med ett nulägesperspektiv samt en framåtblickande analys,
  • beskriva de faktorer som påverkar uppkomsten av väl fungerande marknadslösningar för bokning av utländska tågbiljetter,
  • belysa regelutvecklingen inom EU på området,
  • belysa marknadens utveckling på området, samt
  • bedöma vilka initiativ som staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg.

Med biljetter för utlandsresa med tåg menar uppdraget att boka resa med start inom Sverige och slutdestination utomlands, inklusive returresor.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2020.

Hela regeringsuppdraget


Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp


I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...

Remissvar på promemorian "Fjärde järnvägspaketet"


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Fjärde järnvägspaketet". Här lämnas förslag till hur EU:s sex rättsakt...

Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande


En expertgrupp pläderar för ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet, implementering av ERTMS och andra innovationer...