Lagrade varor

E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil kan ersättas av mer effektiva godstransporter. Om de inte gör det kan den snarare leda till ökade trafikvolymer, där hem- och ombudsleveranser läggs till ett oförändrat (eller till och med ökat) resande. Det redovisar Trafikanalys i ett regeringsuppdrag om
e-handelns transporter.

Fokus för regeringsuppdraget är att analysera hur e-handelns transporter kan effektiviseras för att bidra till ökad hållbarhet. I den här delredovisningen av uppdraget, beskrivs hur distributionen av e-handlade varor går till. Här görs också en analys av vilka faktorer som påverkar om e-handel leder till minskade eller ökade trafikvolymer.

E-handeln innebär en fragmentering av detaljhandelns transporter 

Distributionen av e-handlade varor skiljer sig från den traditionella butiksförsäljningen genom att e-handeln kräver distribution till väsentligt fler och utspridda leveranspunkter. I högre utsträckning skickas även mindre sändningsstorlekar jämfört med leveranser till butik, vilket i sin tur ställer ökade krav på samordning av godset i transportledet. De små sändningarna och de många leveranspunkterna gör att e-handeln innebär en fragmentering av transporterna jämfört med butikshandeln. En annan skillnad mellan butiks- och e-handel är att andelen varor som returneras av kunden är betydligt högre inom e-handeln.

E-handeln har potential att leda till minskade trafikvolymer – men utfallet kan i praktiken bli det motsatta

E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil ersätts av mer effektiva godstransporter. Dessutom skulle e-handel på längre sikt kunna vara en viktig pusselbit för att möjliggöra en bilfri livsstil. Det finns dock en mängd faktorer som påverkar om denna potential realiseras.

En viktig fråga är det starka fokuset på snabba leveranser som finns inom e-handeln, och som kan försämra förutsättningarna för en effektiv logistik i form av ruttoptimering och höga fyllnadsgrader.

E-handel kan också ge upphov till indirekta transportrelaterade effekter. E-handel kan frigöra tid för ett hushåll; tid som kan läggas på till exempel fler fritidsrelaterade resor. Omfattningen av sådana s.k. rekyleffekter har betydelse för trafikvolymerna i ett större perspektiv. Det finns också anledning att tro att e-handel kan leda till totalt sett ökad konsumtion, med tanke på de ofta låga priserna och den ökade tillgängligheten. Samtidigt kan digitalisering och e-handel leda till mindre transportintensiv konsumtion.

Utvecklingen beror förstås också på i vilken grad e-handels- och transportföretag miljöanpassar sina affärer, och om kunderna aktivt gör hållbara val.

Den 2 mars 2020 slutredovisade Trafikanalys sitt uppdrag till regeringen om e-handelns transporter, läs mer här.