Sara Berntsson

bild på en medarbetare
Utredare sara.berntsson@trafa.se 010-414 42 07 076-128 74 35 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Sara arbetar med statistiken om lastbilar och postverksamhet.

Lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2019 kvartal 2


Publicering av tabeller för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2019.

Fronter på flera lastbilar

Lastbilstrafik 2019 kvartal 1


Publicering av tabeller för lastbilstrafiken under första kvartalet 2019.

Händer på lastbilsratt

Lastbilstrafik 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om lastbilstrafik under 2018.

Händer på lastbilsratt

Lastbilstrafik 2018 kvartal 4


Publicering av tabeller om lastbilstrafik med inrikes och utrikes transporter med svenska lastbilar 2018 kvartal 4.

Lastbil på bro

Lastbilstrafik 2018 kvartal 3


Publicering av tabellverk/statistik om inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar under tredje kvartalet 2018.

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Nya insamlingsmetoder för transportstatistiken


I denna promemoria har erfarenheter från några av Trafikanalys utvecklingsprojekt på datainsamlingsområdet sammanställts.

Vit lastbil på en väg

Lastbilstrafik 2018 kvartal 2


Publicering av tabellverk för lastbilstrafiken under andra kvartalet 2018.

Lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2018 kvartal 1


Publicering av tabellverk om lastbilstrafiken under första kvartalet 2018.

Två lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om lastbilstrafik under 2017.

Fronter på flera lastbilar

Lastbilstrafik 2017 kvartal 4


Publicering av tabellverk om lastbilstrafik 2017 kvartal 4.

Lastbilar på väg

Lastbilstrafik 2017 kvartal 3


Statistik för Lastbilstrafik 2017 kvartal 3 publiceras.

Tåg passerar station

Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Två lastbilar på väg

Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016


​Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer s...

Lastbilar på väg

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över "Snabbremiss av komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa...

Fronter på flera lastbilar

Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter


Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...

Händer på lastbilsratt

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon


Remissvar på promemoria Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon – förslag till de förordningsändringar som krävs för att...

Fronter på flera lastbilar

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Händer på lastbilsratt

Godstransportflöden - analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014


Under 2014 transporterades totalt 632 miljoner ton gods i inrikes- och utrikestrafiken med lastbil, sjöfart och järnväg. Godsmä...

Tåg i snö

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...

Lastbilsundersökningen


Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

Postverksamhet


Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi.

Fronter på flera lastbilar

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik


Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...

Utländska lastbilar


Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från och inom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska...

Lastbilstrafik


Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade lastbilar såväl inom Sverige som utomland...

Händer på lastbilsratt

Metodförbättringar i lastbilsundersökningen


Som ett steg i utvecklingsarbetet med lastbilsundersökningen har stratifieringen förändrats från och med undersökningsår 2011.