Sara Berntsson

bild på en medarbetare
Kvalificerad utredare sara.berntsson@trafa.se 010-414 42 07 076-128 74 35 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Sara arbetar med utredningar som rör godstransporter, innovation och hållbara e-handelstransporter.

Foto: Mostphotos

Växande intresse i e-handeln för hållbara transporter

Under de senaste åren har Trafikanalys utrett e-handelns transporter och möjligheterna för e-handelskonsumenter att välja mer...

Färdtjänst Foto:Alexander Farnsworth & Mostphotos

Webbinarium: Tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd

Tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd – redovisning av ett regeringsuppdrag. Under ett webbinarium 31 mars redovisade...

Färdtjänst hämtar en passagerare.

Förslag om tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd

Trafikanalys föreslår flera förtydliganden av kriterierna för att utfärda tillstånd för färdtjänst. De t betyder potentiellt at...

E-handel

Hållbara leveransval i e-handeln

Det finns behov av tydligare och mer riktad information till konsumenter om hållbara leveranser vid e-handelsköp. Det menar...

Handlar online med kreditkort Foto:Mostphotos

Nytt uppdrag för mer hållbara leveransval vid e-handel

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att föreslå konkreta åtgärder som kan stödja konsumenter till mer hållbara leveransv...

Lastbilar i trafik FotoMostphotos

Transportföretag inom e-handeln - en lägesbild 2020/2021

Trafikanalys har i rapport 2022:4 E-handelns effekter på transportsystemet utvecklat kunskapen kring hur den växande e-handeln...

Bud lämnar paket Foto:Mostphotos

E-handelns effekter på transportsystemet

E-handeln har ökat under många år men under coronapandemin har utvecklingen formligen exploderat. Denna rapport beskriver hur...

Vit lastbil på en väg

Remissvar: Längre lastbilar på det svenska vägnätet

Trafikanalys har yttrat sig över en remiss om längre lastbilar på det svenska vägnätet. 

Resenärer stiger ombord på pendeltåg

Nya insamlingsmetoder för transportstatistiken

I denna promemoria har erfarenheter från några av Trafikanalys utvecklingsprojekt på datainsamlingsområdet sammanställts.

Tåg passerar station

Färre omkomna i bantrafiken 2016

Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Två lastbilar på väg

Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016

​Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer s...

Lastbilar på väg

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över "Snabbremiss av komplettering till promemorian Nya dimensioner och vikter för vissa...

Fronter på flera lastbilar

Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransporter

Trafikanalys har yttrat sig över remissen "Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelser av cabotagetransp...

Händer på lastbilsratt

Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon

Remissvar på promemoria Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon – förslag till de förordningsändringar som krävs för att...

Fronter på flera lastbilar

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser

Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Tåg i snö

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...

Händer på lastbilsratt

Godstransportflöden - analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014

Under 2014 transporterades totalt 632 miljoner ton gods i inrikes- och utrikestrafiken med lastbil, sjöfart och järnväg. Godsmä...

Fronter på flera lastbilar

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik

Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...

Händer på lastbilsratt

Metodförbättringar i lastbilsundersökningen

Som ett steg i utvecklingsarbetet med lastbilsundersökningen har stratifieringen förändrats från och med undersökningsår 2011.