Fronter på flera lastbilar

Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att statistiken baserad på lastbilsundersökningen är underskattad.

För att verifiera underskattningen, åtgärda problemet och förbättra kvalitén i lastbilsundersökningen har ett antal utredningsprojekt genomförts. En del av detta arbete har sedan år 2012 bestått av en parallell datainsamling, den så kallade stilleståndsundersök­ningen, som genomförts för att bättre skatta om­fattningen av de lastbilar som inte använts under tilldelad mätvecka i lastbilsundersökningen, så kallat stillestånd.

Efter tre års parallella jämförelser av registerdata och granskning av stilleståndsproblematiken anser vi oss ha tillräckligt med belägg för att räkna om vår lastbilsstatisk.

I årsrapporten Lastbilstrafik 2014 presenteras både tabeller och resultat med den nya metoden samt jämförande tidsserier med både den gamla och nya metoden. Vi har även räknat om tidsserierna för åren 2012-2014 och kan därmed presentera dubbla tidsserier för dessa år för att överbrygga tidsseriebrottet.