Handlar online med kreditkort Foto:Mostphotos


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att föreslå konkreta åtgärder som kan stödja konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp. I uppdraget ingår också att beskriva hur transporter som uppkommer av e-handeln har utvecklats.

Hela uppdraget i PDF hittar du här

Trafikanalys ska även, om möjligt, lämna andra förslag till åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter av e-handeln. En analys av förslagens konsekvenser och statsfinansiella kostnader ska också genomföras.

Konsumentverket kommer att bistå Trafikanalys i de delar av arbetet som berör information till konsumenter.

I ett tidigare regeringsuppdrag, rapporten Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara?, har Trafikanalys redovisat hur transporter som genereras av e-handeln kan effektiviseras för att bidra till ökad hållbarhet. Där redovisas också en utveckling där e-handelsbranschen själva ger hållbarhetsfrågor ett ökat fokus och betydelse.

Regeringen anser att det är angeläget att följa upp utvecklingen som har skett och beskriva de transporter som i dag genereras av e-handeln som underlag för det fortsatta transportpolitiska utvecklingsarbetet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 3 juni 2022.