Handlar online med kreditkort Foto:Mostphotos


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att föreslå konkreta åtgärder som kan stödja konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp. I uppdraget ingår också att beskriva hur transporter som uppkommer av e-handeln har utvecklats.

Trafikanalys ska även, om möjligt, lämna andra förslag till åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter av e-handeln. En analys av förslagens konsekvenser och statsfinansiella kostnader ska också genomföras.

Konsumentverket kommer att bistå Trafikanalys i de delar av arbetet som berör information till konsumenter.

I ett tidigare regeringsuppdrag, rapporten Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara?, har Trafikanalys redovisat hur transporter som genereras av e-handeln kan effektiviseras för att bidra till ökad hållbarhet. Där redovisas också en utveckling där e-handelsbranschen själva ger hållbarhetsfrågor ett ökat fokus och betydelse.

Regeringen anser att det är angeläget att följa upp utvecklingen som har skett och beskriva de transporter som i dag genereras av e-handeln som underlag för det fortsatta transportpolitiska utvecklingsarbetet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 3 juni 2022.


Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen


En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...