Vit lastbil på en väg

Trafikanalys har yttrat sig över en remiss om längre lastbilar på det svenska vägnätet. 

Läs hela remissvaret här

Av remissmissivet framgår att regeringen i första hand vill ha synpunkter på de förslag till författningsförändringar som Trafikverket föreslagit efter samråd med Transportstyrelsen. Vi har inget att invända mot dessa förslag. 

Viktigt att tydliggöra för övriga trafikanter

Vi bedömer det som särskilt angeläget att det görs tydligt för övriga trafikanter vilka fordon som är särskilt långa, och på vilka vägsträckor man kan förvänta sig sådana lastbilar i trafiken.