Växande intresse i e-handeln för hållbara transporter

Foto: Mostphotos

Under de senaste åren har Trafikanalys utrett e-handelns transporter och möjligheterna för e-handelskonsumenter att välja mer hållbara leveransval. Den här promemorian ger en lägesbild över hållbarhetsarbetet inom e-handelns transporter.

Promemorian belyser också läget för de märkningar och liknande som riktar sig till transportledet. Lägesbilden är särskilt viktig mot bakgrund av en rådande lågkonjunktur och hushållens sjunkande köpkraft.

Samtal med logistikaktörer och representanter för märkningarna visar på ett växande intresse för hållbarhetmärkning av transporter. Vi ser även indikationer på att företagens hållbarhetsarbete generellt sett har vuxit i betydelse.

Vår bild är att hållbarhetsarbetet generellt sett inte har stannat av trots sämre ekonomiska tider, men det går dock lite långsammare än vad det annars skulle ha gjort. Företagens omställning drivs idag främst av deras långsiktiga hållbarhetsplaner, snarare än av kundernas efterfrågan.

Transportnäringen består till stor del av små företag, omställning är dyrt och marginalerna i transportbranschen är små. Flera av aktörerna som vi har talat med känner ansvar för utsläppsmålen i Sverige och är oroliga för att utsläppsmålen för transportsektorn inte kommer att nås. De vill se långsiktiga, kraftfulla statliga reformer för att omställningsarbetet ska gå fortare.