E-handelns effekter på transportsystemet

Bud lämnar paket Foto:Mostphotos


E-handeln har ökat under många år men under coronapandemin har utvecklingen formligen exploderat. Denna rapport beskriver hur godsflöden och transportmönster påverkats av den växande e-handeln.

Hela rapporten i PDF

Rapport 2022:4
Publicerad:  28 januari 2022

E-handeln växte med 40 procent under 2020. Denna enorma ökning följer på en lång rad år med en snabbt ökad e-handel, starkt påskyndad av coronapandemin då konsumenterna förändrade sina köpvanor på nätet för att undvika smittorisker i butik. Av de begränsade uppgifter som finns, framgår att mängden levererade paket inrikes har ökat med 20 procent under 2020.

Paketmarknaden är under snabb tillväxt och genomgår stora förändringar. Det är numera i större utsträckning konsumenten som väljer när, hur och var försändelsen ska levereras. I sin tur har detta lett till att floran av leveranssätt har utvecklats. Det finns dock en oro att e-handelns transporter är mindre transporteffektiva och mindre hållbara än transporter till den fysiska handeln.

Det finns uppgifter om paket som har skickats. Vi redovisar relevanta uppgifter från Post- och Telestyrelsen (PTS) om paketföretagens marknadsandelar och volymer. Däremot finns det mindre statistik om e-handelns transporter. Transporterna till e-handeln är mycket komplexa där paket kan lastas om flera gånger mellan lager och konsument, där transportörer kan ha flera undertransportörer och mönstren förändras snabbt och dynamiskt. Eftersom statistiken inte ger oss så många specifika svar om e-handelns transporter har vi kompletterat studien med intervjuer av branschföreträdare, transportföretag och e-handlare.

Våra intervjuer och analyser av litteratur och artiklar i media visar att den växande e-handeln har bidragit till flera förändringar på logistikmarknaden. Nya aktörer har kommit in på marknaden och flyttat fram gränserna för flexibilitet, valfrihet och kundservice. Den växande e-handeln har även lett till förändrade transportmönster. Från att tidigare i princip stått stilla på helgerna sker idag fler leveranser kvällstid och på helger. Hemleveranserna har ökat och därmed antalet stopp för utdelning per utkörningsrunda. E-handeln har också bidragit till en framväxt av fler och större automatiserade lager.

E-handeln och dess transporter har också flera utmaningar. Förväntningar på allt snabbare och billiga leveranser utgör ett hot mot hållbara transporter. Logistikmarknaden kopplat till e-handeln är under förändring, där både ledtider och priser pressas, vilket kan göra det svårt att nå lönsamhet. En snabb tillväxt i branschen gör att det finns brist på kompetent personal men också att arbetsmiljön riskerar att försämras.