Transportföretag inom e-handeln - en lägesbild 2020/2021

Lastbilar i trafik FotoMostphotos


Trafikanalys har i rapport 2022:4 E-handelns effekter på transportsystemet utvecklat kunskapen kring hur den växande e-handeln har påverkat godstransporterna i Sverige, med fokus på sista milen-leveranser. Denna PM är ett underlag till denna rapport.

Hela promemorian i PDF

PM 2022:2
Publicerad:  28 januari 2022

I denna PM beskrivs olika transportföretag som fraktar e-handelns paket, både inom sällanköps- och dagligvarubranschen. Detta för att skapa en överblick över hur aktuella aktörer påverkats av den ökade e-handeln och hur dessa arbetat med att möta den ökade efterfrågan. Beskrivningen baseras på företagens egna publiceringar på webbplatser, i års- och hållbarhetsrapporter. Bilden kompletteras med inslag från nyhetsartiklar och reportage.

E-handelns starka tillväxt har påverkat såväl paketleverantörer som matvaruföretag. Den ökade efterfrågan på snabba och smidiga paketleveranser har gett plats åt nya aktörer att konkurrera om marknadsandelar. De nyare paketleverantörerna har under 2020 haft en stark tillväxt och riskkapital är investerat för att möjliggöra ytterligare expansion. De stora jättarna som PostNord, DHL och Schenker har tack vare sin etablering, sitt kapital och sina resurser klarat e-handelns tillväxt bra, samtidigt som de har uppdaterat sitt kunderbjudande för leveranser den ”sista milen”.

Sett till både omsättning och årets resultat för respektive företag, fortsätter de större aktörerna att öka. De nyare företagen kämpar fortfarande för att gå med vinst trots markanta ökningar i omsättning. Matvaruföretagen påverkades också av den ökade e-handeln. En uppgång i handlade varor i fysisk butik sågs i mars 2020 när första vågen av coronapandemin bröt ut. Uppgången planade därefter ut och i stället skedde en ökning i e-handlade dagligvaror. Detta gjorde att matvaruföretagen lade mer resurser på att utveckla sin e-handel och sitt kunderbjudande.