Metodförbättringar i lastbilsundersökningen

Händer på lastbilsratt

Som ett steg i utvecklingsarbetet med lastbilsundersökningen har stratifieringen förändrats från och med undersökningsår 2011.

Förändringen syftar till att få en bättre precision av målgruppen i lastbilsundersökningen. En bra precision krävs för att uppgiftslämnarbördan på sikt ska kunna minskas.

Motiv till översynen av stratifieringen:

1. Karosserikoder

I Sverige har det tidigare funnits 60-70 karosserikoder för lastbilar. Ett nytt EU-direktiv som trädde i kraft under 2010 har minskat antalet koder till omkring 10. Exempelvis har de för oss viktiga karosserikoderna för tankbilar och bankebilar försvunnit. Detta innebär bland annat att nytillverkade lastbilar inte kommer att kunna klassificeras med avseende på karosskoder. I lastbilsundersökningen har koderna till och med undersökningsår 2010 fyllt en viktig funktion vid stratifieringen, för att nå de målpopulationer och precisionskrav som ställs på undersökningen. När nu koderna förändrats har det uppstått ett behov av att förändra stratifieringsmetoden i lastbilsundersökningen.

2. Utrikesstratum

Det fanns tidigare ett särskilt stratum för de lastbilar som körde mycket i utrikestrafik. Fordonsägare till lastbilar som hamnat i detta stratum har haft en högre uppgiftslämnarbörda. Eftersom inget precisionskrav finns för utrikestrafiken var det inte motiverat att uppgiftslämnarbördan skulle vara högre än för andra typer av företag.

3. Okänd körsträcka

Körsträcka används vid stratifieringen. Tidigare fanns några stratum med okänd körsträcka. Men i takt med att förbättrade metoder tagits fram för att beräkna körsträckor har antalet fordon med okänd körsträcka minskat i körsträckedatabasen. Det var därför inte motiverat att behålla denna stratumindelning.

4. Förbättrad precision

Stratifieringens viktigaste uppgift är att skapa homogena strata. Då kan en bättre precision uppnås i undersökningens skattningar. Om precisionen förbättras kan den totala urvalsstorleken per kvartal minskas, vilket är positivt för uppgiftslämnarbördan. Den modifierade stratifieringen hoppas vi kan leda till en förbättrad precision och på sikt en minskad uppgiftslämnarbörda.