""


Trafikanalys arbetar just nu med att ta fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till transportsektorns klimatomställning. Arbetet ska vara ett underlag för regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan.

- Det är ett stort och viktigt uppdrag. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp, säger Pia Sundbergh, projektledare.

Ett uppdrag för omställning av transportsektorn

Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Underlaget som nu ska tas fram har sikte på kommande handlingsplan för åren 2023–2026.

Trafikanalys uppdrag som fokuserar på transportsektorns klimatomställning genomförs med bistånd från Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Boverket. Samarbete sker också med Länsstyrelsen i Uppsala och Tillväxtanalys som fått motsvarande uppdrag men avseende regional och lokal klimatomställning respektive näringslivets klimatomställning.

Förslag med sikte på klimatmålen

Syftet med arbetet är att det ska bidra till att de nationella och globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Uppdraget till Trafikanalys går bland annat ut på att föreslå styrmedel som bidrar till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och i princip nollutsläpp från transporter 2045 genom att

  • analysera och föreslå hur befintliga styrmedel och kombinationer av dessa kan utvecklas
  • identifiera möjliga utsläppsminskningar och utforma förslag på nya styrmedel och åtgärder med fokus på regelverk eller incitament

I uppdraget ingår inte att lämna förslag inom skatteområdet.

Resultaten ska redovisas senast 15 september 2022.

Vad händer i projektet?

Den 17-18 februari 2022 genomfördes en hearing för berörda aktörer inom transportområdet i syfte att fånga upp synpunkter på arbetet så långt.

Här hittar du program och presentationer från hearingen 17-18 februari.

Flera delprojekt arbetar med olika områden

För att genomföra uppdraget har Trafikanalys tillsatt en huvudprojektledning och bildat ett antal delprojekt. Det finns också en huvudhandläggare hos respektive myndighet som ska bistå Trafikanalys i uppdraget.

Huvudprojektledning

Huvudprojektledare: Pia Sundbergh
Biträdande huvudprojektledare: Lennart Thörn

Delprojekt och underlag från projekten

Grönt flygBacka Fredrik Brandt, Trafikanalys

Klimatstyrmedel för sjöfartenPia Bergdahl, Trafikanalys

Energieffektiva vägfordonHelen Lindblom, Trafikverket

Styrmedel för ett transporteffektivt samhälleLinda Ramstedt, Trafikanalys

Hållbara förnybara drivmedel och laddinfrastrukturAngelina Björklund, Energimyndigheten

Generella klimatstyrmedel Anders Ljungberg, Trafikanalys

Energieffektiv järnväg

Huvudhandläggare

Läs ett pressmeddelande om uppdraget från regeringen.

Hela regeringsuppdraget hittar du här


Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...