Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

""

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen. I promemorian identifieras och analyseras nya eller utvecklade nationella styrmedel för att stimulera till och få i gång en utveckling som leder till sjöfartens klimatomställning.

Läs/ladda ner publikationen i PDF

PM 2022:9
Publicerad:  15 september 2022

Vi har utifrån en längre lista på tänkbara styrmedel, identifierat åtta styrmedel som skulle vara möjliga att införa i detta syfte. De kan delas in i tre olika grupper och är i korthet följande.

Styrmedel för att ekonomiskt främja fartygstrafik med låga utsläpp

Utveckling av Sjöfartsverkets avgifter

Styrmedlet innebär att Sjöfartsverket ges möjlighet att utforma en mer effektiv klimatstyrning i sjöfartsavgifterna. Detta förutsätter att verket får tilläggsfinansiering i form av permanenta anslag. Dagens farledsavgifter är i viss mån klimat- och miljödifferentierade, lotsavgifterna är det inte. 

Klimatdifferentierat sjöfartsstöd

Styrmedlet består i att utveckla incitamentsstrukturen inom det svenska sjöfartsstöd genom en klimatdifferentiering av stödet. Motsvarande stöd som det dagens svenska stöd emellertid inom hela EU/EES, varför ett sådant stöd inte enbart bör införas i Sverige. Den svenska regeringen skulle däremot kunna föreslå i EU att det införs en klimatdifferentiering av sjöfartsstödet inom EES. För att vara så klimateffektivt som möjligt bör dock en sådan förändring i första hand övervägas för passagerarfartyg som är den kategori av fartyg som förbrukar mest bränsle i Sveriges närområde. 

Styrmedel som ställer krav på fartygs växthusgasutsläpp

Nationella krav på drivmedel för mindre fartyg

Styrmedlet innebär att Sverige inför en nationell reglering av intensiteten av växthusgaser i drivmedel för fartyg som angör svenska hamnar. Regleringen avser att komplettera de krav på begränsning av växthusgasintensiteten i drivmedel till fartyg som nu förhandlas inom EU, och gälla fartyg under EU:s gräns, exempelvis fartyg från 400 brutto till 5 000 brutto. Regleringen syftar till att förstärka effekterna av EU:s reglering och behöver invänta den slutliga utformningen av denna.

Utvecklade krav på myndigheters flotta

Genom utvecklade klimatkrav på myndighetsägda fartyg kan staten agera förebild och gå före i klimatomställningen. De flesta myndigheter har visserligen redan idag en övergripande förordningsreglerad skyldighet att arbeta med klimatanpassning av sin verksamhet. Förordningen är dock allmänt hållen och ställer inga detaljerade krav på var eller hur anpassningen ska ske, till vilken omfattning eller med vilket tidsperspektiv. Syftet med styrmedlet är att formulera och genomföra krav på samtliga statligt ägda fartyg så att utsläppen av växthusgaser från dessa ligger i linje med den utsläppskurva som gäller för inrikes transporter. 

Utvecklade krav i upphandlad Gotlandstrafik

Styrmedlet innebär att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att vid upphandling av Gotlandstrafik ställa mer utvecklade krav än idag på att trafikens växthusgasutsläpp minskar, till exempel genom drivmedel eller förändrade trafikupplägg som möjliggör fartsänkningar och kraftigt minskad energiförbrukning. En viktig del av utvecklingen av upphandlingen består i att regeringen förtydligar ramar och riktlinjer för Trafikverkets uppdrag att handla upp Gotlandstrafiken. 

Styrmedel för att öka kunskapen om klimatstyrande åtgärder

Utvidgat uppdrag till nationell samordnare för sjöfartens omställning

Styrmedlet består i att regeringen beslutar om ett utvidgat och förlängt uppdrag till den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart att särskilt arbeta för sjöfartens klimatomställning. Likt idag bör uppdraget vara inriktat på omställning av kust- och närsjöfart inklusive sjöfarten på våra inre vattenvägar men skulle också kunna formuleras bredare.

Omställningsprogram enligt norsk modell

Styrmedlet innebär att ett program för sjöfartens omställning inrättas på initiativ av staten. Omställningsprogrammet är ett offentligt privat partnerskap och ett forum för en bred samling av sjöfartens aktörer från såväl säljar- som köparsidan liksom från berörda myndigheter och akademi. Programmet syftar till att driva på och påskynda teknikutvecklingen för en miljö- och klimatomställning av flottan. Genom att deltagare i programmet initierar och gemensamt finansierar satsningar på pilotprojekt i tidiga utvecklingsfaser minskar den finansiella risken för nya transportlösningar och för oprövad teknik. 

Konsultstöd för en grönare sjöfart enligt norsk modell

Styrmedlet består i att staten upphandlar och subventionerar ett konsultstöd i form av ett s.k. Servicekontor, som riktas till företag inom sjöfarten och till företag som handlar upp sjötransporter. Konsultstödet, som har tagit inspiration från det norska Servicekontoret, får i uppdrag att hjälpa såväl fartygsägare som fraktköpare och att ställa om till mer klimateffektiva transporter. Genom tillgång till teknik- och logistikkonsulthjälp till lägre kostnader möjliggörs för mindre företag med begränsade resurser att identifiera och pröva genomförbarhet och kommersiell lönsamhet i nya miljö- och klimateffektiva lösningar i fartygsutveckling och transportupplägg. 

Andra tänkbara styrmedel

Avslutningsvis diskuterar vi även andra typer av styrmedel. Det rör dels styrmedel som beslutas internationellt av IMO eller på överstatlig nivå av EU, dels styrmedel som särskilt rör prissättning och beskattning av sjöfartens utsläpp. Dessa har inte ingått i vårt uppdrag men bedöms ändå viktiga för sjöfartens omställning. Vi för också resonemang kring prissättning av sjöfartens växthusgasutsläpp och som ett alternativ till en beskattning av bränsle till sjöfart beskriver vi, med inspiration från den norska kväveoxidfonden, en svensk koldioxidfond till vilken skattepliktiga fartygsägare i stället kan välja att fondera medel för utveckling av teknik och fartyg.