""

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen.

Läs/ladda ner publikationen i PDF

PM 2022:10
Publicerad:  15 september 2022

Det finns många styrmedel på plats för energieffektivisering av fordonsflottan. Dagens styrning kommer i hög grad från EU-nivå genom exempelvis de koldioxidkrav som ställs på tillverkare av lätta respektive tunga fordon genom förordning (EU) 2019/631 och (EU) 2019/1242. På nationell nivå finns en relativt väluppbyggd struktur som stöttar EU-direktiven genom att sänka trösklar och underlätta omställningen nationellt.

Delprojektet har utgått från en bred ansats vad gäller styrmedel inom ramen för delprojektets avgränsning. Dessa styrmedel har sedan kategoriserats i följande kategorier,

  • Förslag på nya/utveckling av befintliga styrmedel (konkreta förslag).
  • Resonemang om styrmedel på EU-nivå (här lämnas ej konkreta förslag, dock översiktliga resonemang).
  • Resonemang om skatter (här lämnas ej konkreta förslag, dock översiktliga resonemang).
  • Styrmedel/styrmedelsförslag där utredning pågår, precis avslutats eller där det av andra skäl anses svårt att lägga konkreta förslag.
  • Forskning.

Styrmedel på EU-nivå samt i form av skatter har inte varit fokus för uppdraget och därmed lämnas inte konkreta förslag på området. Delprojektet vill dock lyfta fram betydelsen av såväl EU-styrningen som skatter för att nå en omställning av fordonsflottan på ett så kostnads-effektivt sätt som möjligt. Andra nationella styrmedel, exempelvis stöd för marknads-introduktion, kompletterar EU-styrningen och skatterna.
Av de styrmedel som diskuterats mer på djupet inom projektet har tre lyfts som förslag,

  • Klimatpremien för tunga lastbilar förlängs.
  • Miljözon klass 3 delas upp på en för lastbilar och bussar och en för personbilar.
  • Tillfällig skrotningspremie riktad till privatpersoner.

Samtliga tre förslag har effektbedömts. För förslagen om att dela upp miljözon klass 3 samt skrotningspremier har även utkast till författningsförslag tagits fram.