Pia Sundbergh

Pia Sundbergh
Kvalificerad utredare pia.sundbergh@trafa.se 010-414 42 33 076-128 74 23 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Pia arbetar med frågor som rör kvalitetsgranskningar av beslutsunderlag för infrastrukturplanering. Transportmodeller och fordonsprognoser, även frågor som rör elektrifiering av transportsystemet.

Foto: Mostphotos

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026-2037.

Rondell med bilar

Följa modellutvecklingen

Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Ny modern SUV parkerad i utställningshall FotoMostphotos

Yttrande över Energimyndighetens rapport ”Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp”

Trafikanalys har yttrat sig över Energimyndighetens rapport Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp.

Godsvagnar

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg.

""

ABC om styrmedel - nyutgåva

Vi har publicerat en uppdaterad version av promemorian ”ABC om styrmedel”. Syftet med promemorian är att bidra till en gemensam...

Elbil laddar

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian ”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Yttrande över Länsstyrelsen i Uppsalas redovisning av underlag om lokal och regional klimatomställning inför klimatpolitiska handlingsplanen

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Länsstyrelsen i Uppsalas redovisning av uppdraget att ta fram underlag om lokal oc...

Container i hamn Foto Mostphotos/Alexander Marko

Yttrande över Tillväxtanalys redovisning om näringslivets klimatomställning inför klimatpolitiska handlingsplanen

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Tillväxtanalys redovisning av uppdraget att ta fram underlag om näringslivets...

Elbil under laddning

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...

""

Styrmedel inför kommande klimatpolitisk handlingsplan

Trafikanalys har nu färdigställt det underlag med analyser och förslag till styrmedel som ska leda till transportsektorns...

""

Styrmedel för energieffektiva vägfordon

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Elbil som laddas

Yttrande över ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar.

Laddstation Foto:Mostphotos

Yttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian, och har lämnat följande yttrande.

Tre parkerade bilar

Yttrande över EU-kommissionens förslag om ändring av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring a...

Elbil som laddas

Yttrande över promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet, och...

Brobygge

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Lagrade varor

Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?

Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara...

Lagrade varor

Analys av e-handelns transportmönster

E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...

""

E-handelns transporter ska analyseras

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

ABC om styrmedel

För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...

Vägarbete

Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning

Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för...

Vägarbete

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen

Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för...

Brobygge

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastr...

Cyklister i trafik

Det nationella cykelbokslutet 2016

En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

Lastbilar på väg

Omvärldsanalys och bedömning av den svenska vägfordonsflottans utveckling

Trafikanalys har slutrapporterat ett regeringsuppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017

Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

""

Fordonsflottans utveckling - delredovisning 2016

Trafikanalys har av regeringen i uppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckli...

Rondell uppifrån

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2015

Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Två lastbilar på väg

Organisering av samhällsekonomiskt modellarbete - en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Nederländerna

Syftet med denna studie är att ge perspektiv på skilda sätt att organisera och styra arbetet med modellutveckling.

Bro

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2014

Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Rondell uppifrån

Granskning av förslagen till länsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2015

Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att granska förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur för...

En hand gör anteckningar

Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanering

Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de...