Pia Sundbergh
Kvalificerad utredare pia.sundbergh@trafa.se 010-414 42 33 076-128 74 23 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Pia arbetar med frågor som rör kvalitetsgranskningar av beslutsunderlag för infrastrukturplanering. Transportmodeller och fordonsprognoser, även frågor som rör elektrifiering av transportsystemet.

Laddstation Foto:Mostphotos

Yttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian, och har lämnat följande yttrande.

Personbil på landsväg

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram förslag på styrmedel för minskade utsläpp av växthusgaser till nästa...

Tre parkerade bilar

Yttrande över EU-kommissionens förslag om ändring av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring a...

Elbil som laddas

Yttrande över promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet, och...

Brobygge

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

""

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Lagrade varor

Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?


Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara...

Lagrade varor

Analys av e-handelns transportmönster


E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...

""

E-handelns transporter ska analyseras


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Vägarbete

Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för...

Vägarbete

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen


Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för...

Brobygge

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastr...

Cyklister i trafik

Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

Lastbilar på väg

Omvärldsanalys och bedömning av den svenska vägfordonsflottans utveckling


Trafikanalys har slutrapporterat ett regeringsuppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Två händer håller i ett dokument

Följa modellutvecklingen


Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

""

Fordonsflottans utveckling - delredovisning 2016


Trafikanalys har av regeringen i uppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckli...

Rondell uppifrån

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2015


Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Två lastbilar på väg

Organisering av samhällsekonomiskt modellarbete - en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Nederländerna


Syftet med denna studie är att ge perspektiv på skilda sätt att organisera och styra arbetet med modellutveckling.

Bro

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2014


Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Rondell uppifrån

Granskning av förslagen till länsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2015


Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att granska förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur för...

En hand gör anteckningar

Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanering


Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de...