Pia Sundbergh

Pia Sundbergh
Kvalificerad utredare (föräldraledig) Analys och granskning

""

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Vägarbete

Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för...

Vägarbete

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen


Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för...

Brobygge

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Trafikanalys slutredovisar ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer in om åtgärdsplaneringen för...

Brobygge

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Trafikanalys delredovisar ett regeringsuppdrag som handlar om att kvalitetsgranska förslag till planer in om åtgärdsplaneringen...

Brobygge

Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till åtgärdsplaner för transportinfrastruktur


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastr...

Cyklister i trafik

Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

Lastbilar på väg

Omvärldsanalys och bedömning av den svenska vägfordonsflottans utveckling


Trafikanalys har slutrapporterat ett regeringsuppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Bilar på motorväg

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Två händer håller i ett dokument

Följa modellutvecklingen


Trafikanalys har i uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Elbil som laddas

Nationell strategi för en fossilfri transportsektor


Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet....

""

Fordonsflottans utveckling - delredovisning 2016


Trafikanalys har av regeringen i uppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckli...

Rondell uppifrån

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2015


Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Två lastbilar på väg

Organisering av samhällsekonomiskt modellarbete - en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Nederländerna


Syftet med denna studie är att ge perspektiv på skilda sätt att organisera och styra arbetet med modellutveckling.

Bro

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2014


Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Rondell uppifrån

Granskning av förslagen till länsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2015


Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att granska förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur för...

En hand gör anteckningar

Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanering


Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de...