Laddstation Foto:Mostphotos


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian, och har lämnat följande yttrande.

I promemorian föreslås förändringar av malus-delen i bonus malus-systemet för lätta fordon. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2022.

Trafikanalys tillstyrker förslagen i promemorian. Men Trafikanalys vill poängtera att när endast delar av systemet omfattas av förslaget är det inte möjligt att avgöra om bonus malus-systemet som helhet uppfyller sitt syfte.

Trafikanalys välkomnar den aviserade kontrollstationen som ska genomföras under våren 2023. Vi ser det som angeläget att det då redovisas hur man kommer fram till de justerade nivåer som eventuellt föreslås. Då vore det också lämpligt att göra mer långsiktiga analyser av hur styrningen ska utvecklas mot en fossilfri personbilsflotta. Det material som Trafikanalys kommer att redovisa avseende uppdraget att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen bör vara ett viktigt underlag i det arbetet. Trafikanalys ska redovisa sitt uppdrag senast 15 september 2022.


VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Trafikanalys har lämnat ett remissvar på VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige.

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeprodu...

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med...