Laddstation Foto:Mostphotos


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian, och har lämnat följande yttrande.

Hela yttrandet i pdf

Remissvar
Publicerad:  25 november 2021

I promemorian föreslås förändringar av malus-delen i bonus malus-systemet för lätta fordon. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2022.

Trafikanalys tillstyrker förslagen i promemorian. Men Trafikanalys vill poängtera att när endast delar av systemet omfattas av förslaget är det inte möjligt att avgöra om bonus malus-systemet som helhet uppfyller sitt syfte.

Trafikanalys välkomnar den aviserade kontrollstationen som ska genomföras under våren 2023. Vi ser det som angeläget att det då redovisas hur man kommer fram till de justerade nivåer som eventuellt föreslås. Då vore det också lämpligt att göra mer långsiktiga analyser av hur styrningen ska utvecklas mot en fossilfri personbilsflotta. Det material som Trafikanalys kommer att redovisa avseende uppdraget att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen bör vara ett viktigt underlag i det arbetet. Trafikanalys ska redovisa sitt uppdrag senast 15 september 2022.


Vilka hushåll väljer laddbara bilar? 

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer so...

Antalet bilar i trafik minskar för första gången på 30 år

De senaste 30 åren har antalet personbilar i trafik ökat med ungefär 1–2 procent årligen, och för några enstaka år med toppar p...

Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)

Trafikanalys ha yttrat sig över remissen Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batterier...