Laddstation Foto:Mostphotos


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på den rubricerade promemorian, och har lämnat följande yttrande.

I promemorian föreslås förändringar av malus-delen i bonus malus-systemet för lätta fordon. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2022.

Trafikanalys tillstyrker förslagen i promemorian. Men Trafikanalys vill poängtera att när endast delar av systemet omfattas av förslaget är det inte möjligt att avgöra om bonus malus-systemet som helhet uppfyller sitt syfte.

Trafikanalys välkomnar den aviserade kontrollstationen som ska genomföras under våren 2023. Vi ser det som angeläget att det då redovisas hur man kommer fram till de justerade nivåer som eventuellt föreslås. Då vore det också lämpligt att göra mer långsiktiga analyser av hur styrningen ska utvecklas mot en fossilfri personbilsflotta. Det material som Trafikanalys kommer att redovisa avseende uppdraget att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen bör vara ett viktigt underlag i det arbetet. Trafikanalys ska redovisa sitt uppdrag senast 15 september 2022.


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...