Ny modern SUV parkerad i utställningshall FotoMostphotos

Trafikanalys har yttrat sig över Energimyndighetens rapport Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp.

För att Sverige ska nå sina utsläppsmål och åtaganden gentemot EU anser Trafikanalys att det finns skäl för staten att reglera vilken information om energianvändning och koldioxidutsläpp som finns tillgänglig vid försäljning och marknadsföring av lätta fordon. Statens energimyndighet (vidare Energimyndigheten) har utifrån sina uppdragsdirektiv och olika överväganden lagt fram förslag på hur en sådan vägledning kan utformas. Huvudsakligen består vägledningen av en märkning och en QR-kod som leder vidare till en webbplats med mer fördjupad information.

Trafikanalys presenterar i det följande vår syn på förslagen rörande vägledningen. Synpunkterna går i vissa delar emot de direktiv Energimyndigheten hade för uppdraget.

Trafikanalys sammanfattande synpunkter

Det är bra om märkningen utgår från något som är bekant för konsumenten. Därför välkomnar Trafikanalys förslaget att utgå från en energimärkning liknande den som redan finns för exempelvis kylskåp.

Trafikanalys instämmer i förslaget att genomföra en konsumentundersökning för att testa en vägledning innan en sådan implementeras. Däremot ser Trafikanalys behov av att justera Energimyndighetens förslag redan innan genomförandet av en sådan undersökning. Justeringarna rör tre aspekter:

  • De koldioxidutsläpp som avser fordonets användning bör spegla utsläppen från avgasröret och inte som Energimyndigheten föreslår well-to-wheel.
  • Trafikanalys bedömer att Energimyndigheten inte lyckats i uppdragets del att skapa en lättförståelig vägledning för konsumenten. Visualiseringen av livscykelinformationen är allt för komplex och svårbegriplig även för den insatte.
  • Frånsett problem med visualiseringen bedömer Trafikanalys att förutsättningarna inte är mogna för att kunna vägleda konsumenten ur ett livscykelperspektiv. Det kan också ifrågasättas om det är lämpligt att märkningen ska omfatta livscykelperspektiv. Utsläpp från och energianvändning vid produktion och skrotning av fordon kan regleras mer effektivt genom andra styrmedel än konsumentinformation.

Energimyndigheten lägger inte riktigt fram konkreta förslag på vad en webbplats bör innehålla och hur den bör utvecklas. Trafikanalys anser att det behöver tas ett större och djupare grepp om detta, bland annat i ljuset av att tjänsten bilsvar.se, som Energimyndigheten nämner som möjlig utgångspunkt, numera är nedlagd.

Energimyndigheten har valt att fokusera på nybilsförsäljningen men det är viktigt att den vägledning som slutligen implementeras också är användbar för andrahandsmarknaden.

Trafikanalys befarar att Energimyndigheten överskattar den effekt vägledningen har på omställningen av fordonsflottan.