ABC om styrmedel

""

För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och befintliga styrmedel på transportområdet. 

Läs/ladda ner publikation

PM 2018:2
Publicerad:  27 februari 2018

För att kunna göra detta krävs en gemensam terminologi och förståelse för vad styrmedel är och hur de kan kategoriseras. Syftet med denna promemoria är att bidra till en sådan gemensam förståelse, och tanken är att promemorian ska kunna fungera som ett referensverk att hänvisa till vid analyser av specifika styrmedel.

Under våren 2023 har vi gett ut en uppdaterad version av promemorian. I nyutgåvan har vi uppdaterat texter gällande de transportpolitiska målen och sett över vilka exempel på tillämpningar som vi tar upp eftersom några av dem inte längre var aktuella.

I promemorian behandlas sådana styrmedel som kan användas för att påverka beteendet hos aktörer i transportsystemet. Styrmedlen delas in i följande kategorier:

  • Juridiska styrmedel
  • Ekonomiska styrmedel
  • Informativa styrmedel
  • Nudging
  • Samhälls-, infrastruktur- och trafikplanering
  • Förhandlingar och överenskommelser
  • Offentlig upphandling
  • Forskning och innovation

I promemorian beskrivs de olika styrmedelskategorierna, och exempel på specifika styrmedel inom transportområdet ges för varje kategori.