""

För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och befintliga styrmedel på transportområdet. 

Hela promemorian

PM 2018:2
Publicerad:  27 februari 2018

För att kunna göra detta krävs en gemensam terminologi och förståelse för vad styrmedel är och hur de kan kategoriseras. Syftet med denna promemoria är att bidra till en sådan gemensam förståelse, och tanken är att promemorian ska kunna fungera som ett referensverk att hänvisa till vid analyser av specifika styrmedel.

I promemorian behandlas sådana styrmedel som kan användas för att påverka beteendet hos aktörer i transportsystemet. Styrmedlen delas in i följande kategorier:

  • Juridiska styrmedel
  • Ekonomiska styrmedel
  • Informativa styrmedel
  • Nudging
  • Samhälls-, infrastruktur- och trafikplanering
  • Förhandlingar och överenskommelser
  • Offentlig upphandling
  • Forskning och innovation

I promemorian beskrivs de olika styrmedelskategorierna, och exempel på specifika styrmedel inom transportområdet ges för varje kategori.


ABC om CBA - grunder och användning inom transportsektorn

Den samhällsekonomiska nyttan efterfrågas ofta i samband med politiskt beslutsfattande. Det är ett komplext begrepp och det är...