Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018

""

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.

Trafikanalys presenterar korttidsprognoser för innevarande år och de kommande tre åren, 2018-2021, för fordonskategorierna personbil, lätt lastbil och tunga lastbilar.

Prognoserna levereras i tabellform i en Excelfil som även inkluderar statistik för de senaste åren, prognos för innevarande år samt för de tre kommande åren.

Promemorian "Korttidsprognoser för fordonsflottan - metoder och antaganden" är en metodbeskrivning till prognoserna, och innehåller metod, antaganden och bedömningar samt jämförelse av föregående års prognoser och faktiskt utfall.

I promemorian "Fordon i framtiden - elektrifiering, automatisering och digitalisering" finns en mer långsiktig bedömning som fokuserar på tre tydliga trender som påverkar fordonsflottans utveckling; elektrifiering automatisering och digitalisering. I promemorian redovisas slutsatserna av de publiceringar inom dessa tre områden som Trafikanalys gjort de tre senaste åren. Dessa publiceringar tillsammans med en intervjustudie och omvärldsanalys utgör grund för den kvalitativa långsiktsbedömningen.