Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanering

En hand gör anteckningar

Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de samhällsekonomiska kalkylerna, kostnadsberäkningarna och planeringsunderlagen.

Uppdraget gäller vilka åtgärder i planeringen som är möjliga att byggstarta 2014-2016 och förberedas för byggstart 2017-2019.

Trafikanalys har också analyserat förslaget till nationell plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025 som Trafikverket lagt. I analysen ingår bland annat:

  • hur den nationella planen möter utgångspunkterna i regeringens uppdrag
  • sambandet med andra planer inom Sverige och utomlands för utveckling av transportinfrastrukturen
  • hur det transportpolitiska målet uppfylls, både det övergripande målet samt funktions- och hänsynsmålen
  • samhällsekonomisk effektivitet och samlad effektbedömning.

Rapport, PM och uppdrag


Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2015


Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.