En hand gör anteckningar

Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de samhällsekonomiska kalkylerna, kostnadsberäkningarna och planeringsunderlagen.

Uppdraget gäller vilka åtgärder i planeringen som är möjliga att byggstarta 2014-2016 och förberedas för byggstart 2017-2019.

Trafikanalys har också analyserat förslaget till nationell plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025 som Trafikverket lagt. I analysen ingår bland annat:

  • hur den nationella planen möter utgångspunkterna i regeringens uppdrag
  • sambandet med andra planer inom Sverige och utomlands för utveckling av transportinfrastrukturen
  • hur det transportpolitiska målet uppfylls, både det övergripande målet samt funktions- och hänsynsmålen
  • samhällsekonomisk effektivitet och samlad effektbedömning.