Eva Lindborg

Eva Lindborg
Kvalificerad utredare eva.lindborg@trafa.se 010-414 42 44 072-520 24 60 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Eva arbetar bland annat med kvalitetsgranskning av beslutsunderlag för infrastrukturplanering och samhällsekonomiska frågor.

Godsvagnar

Uppföljning av regeringens godstransportstrategi - 2019


Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Så reser vi baserat på socioekonomi


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Buss framför centralstation

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Flera par fötter som går på golv

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Färdtjänstbil

Remissyttrande över utredningen "Särskilda persontransporter"


Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över utredningen om särskilda persontransporter, SOU 2018:58.

""

Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella...

Rondell uppifrån

Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag


Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på Transportstyrelsens regeringsuppdrag för att följa upp några genomförda...

Isbrytning

Samhällsekonomisk marginalkostnad för isbrytning


Trafikanalys har i uppdrag att analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsutta...

Buss framför centralstation

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar


Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...

Människor på tunnelbaneperrong

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Vit lastbil på en väg

Intelligenta transportsystem vid vägtransporter


Remissyttrande över Framställan om ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter.

""

Transportmodeller - problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge


De transportmodeller som används för att planera och utvärdera åtgärder i transportsystemet förutsäger människor beteende med...

Flera par fötter som går på golv

Boendeutveckling och investeringar i infrastruktur


Hur lönsam en investering i infrastruktur är beror på graden av resande, som i sin tur beror på var människor bor och arbetar....

Väg vid vatten på vintern

Transportinfrastrukturen 2018-2029


Trafikverket har tagit fram underlag för beslut om hur utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas...

Hand på en bilratt

Tidsvärdering och autonoma vägfordon


21 oktober höll  Trafikanalys och CTS ett seminarium som behandlade frågan om och i så fall hur tidvärderingen skulle påverkas ...

Bil på en väg på natten

Intelligenta transportsystem vid vägtransporter


I promemorian " Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter"  föreslås att regeringen ska...

En hand gör anteckningar

Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanering


Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de...