Eva Lindborg

Eva Lindborg
Kvalificerad utredare (tjänstledig) Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys

""

Effektiva och hållbara godstransporter – indikatorer för benchmarking av nationella godstransportstrategin

För delutvärderingen av den nationella godstransportstrategin gör Trafikanalys en lägesbild av utvecklingen baserad på...

Person på skateboard i trafik

Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn

I Trafikanalys regleringsbrev för 2020 finns ett uppdrag om jämställdhet. Vi har i uppdrag att redogöra för hur vi på en...

""

Uppföljning av den nationella godstransportstrategin 2020

Regeringen presenterade 2018 en nationell strategi för godstransporter. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp och...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Metod för klassificering av demografiska statistikområden

I Trafikanalys arbete att följa upp de transportpolitiska målen, ta fram relevant statistik och göra analyser och utredningar...

Pendlarbåt i höstlandskap

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö

Under 2018 hade Trafikanalys ett särskilt regeringsuppdrag att presentera fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de...

Godsvagnar

Uppföljning av regeringens godstransportstrategi - 2019

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Så reser vi baserat på socioekonomi

Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Buss framför centralstation

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar

Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Flera par fötter som går på golv

Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Färdtjänstbil

Remissyttrande över utredningen "Särskilda persontransporter"

Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över utredningen om särskilda persontransporter, SOU 2018:58.

Rondell uppifrån

Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag

Trafikanalys har anmodats att lämna synpunkter på Transportstyrelsens regeringsuppdrag för att följa upp några genomförda...

Isbrytning

Samhällsekonomisk marginalkostnad för isbrytning

Trafikanalys har i uppdrag att analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsutta...

Buss framför centralstation

Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar

Regeringen presenterade 2016 fem strategiska samverkansprogram. I ett av dessa program identifierades ett behov av att finna oc...

Människor på tunnelbaneperrong

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn

Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Vit lastbil på en väg

Intelligenta transportsystem vid vägtransporter

Remissyttrande över Framställan om ändring i förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter.

""

Transportmodeller - problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge

De transportmodeller som används för att planera och utvärdera åtgärder i transportsystemet förutsäger människors beteende med...

Flera par fötter som går på golv

Boendeutveckling och investeringar i infrastruktur

Hur lönsam en investering i infrastruktur är beror på graden av resande, som i sin tur beror på var människor bor och arbetar....

Väg vid vatten på vintern

Transportinfrastrukturen 2018-2029

Trafikverket har tagit fram underlag för beslut om hur utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas...

Hand på en bilratt

Tidsvärdering och autonoma vägfordon

21 oktober höll  Trafikanalys och CTS ett seminarium som behandlade frågan om och i så fall hur tidvärderingen skulle påverkas ...

Bil på en väg på natten

Intelligenta transportsystem vid vägtransporter

I promemorian " Framställan om förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter"  föreslås att regeringen ska...

En hand gör anteckningar

Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanering

Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de...