Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

I Trafikanalys arbete att följa upp de transportpolitiska målen, ta fram relevant statistik och göra analyser och utredningar finns ett behov av att kunna beskriva tillgängligheten för olika platser och grupper av personer. Nu finns ett förslag till en metod för indelning i demografiska statistikområden som ska underlätta det arbetet. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Långsiktig hållbarhet brukar sägas ha en ekonomisk, ekologisk och social dimension. Till det övergripande målet finns ett funktionsmål som bland annat säger att transportsystemet ska bidra till att ge alla en grundläggande tillgänglighet.

I Trafikanalys arbete att följa upp de transportpolitiska målen, ta fram relevant statistik och göra analyser och utredningar på området finns därför ett behov av att kunna beskriva tillgängligheten för olika platser och grupper av personer. Ett sätt att göra det är indelningar där olika geografiska områden kategoriseras ihop med andra områden med liknade förutsättningar, som i exempelvis SKR:s kommungruppsindelning.

Avsaknad av transparent socioekonomisk indelning

Trafikanalys har dock saknat en transparent socioekonomisk indelning och har därför gett Göteborgs universitet i uppdrag att ta fram förslag på metod för socioekonomisk indelning. Göteborg universitets arbete har tagit sin utgångspunkt i forskning kring mobilitet och social exkludering för att på så sätt identifiera relevanta faktorer att inbegripa i en metod för socioekonomisk klassificering. Dessutom har ett antal pågående nationella projekt med bäring på data och indikatorer tagits i beaktande.

En viktig aspekt har varit att i första hand använda data som är öppet tillgänglig. Utifrån ett större antal föreslagna indikatorer presenteras en metod där fyra variabler (disponibel hushållsinkomst, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och upplåtelseform för boendet) rankas och summeras till ett gemensamt index för DeSO. DeSO står för demografiska statistikområden och är en geografisk indelning framtagen av SCB*. Indexet delas in i tio percentiler med samma antal områden i varje. På så viss går det att avgöra till vilken tioprocentsgrupp av samtliga DeSO som ett område hör till i termer av socioekonomisk karaktär.

Det gör det möjligt att redovisa statistik om exempelvis resvanor, fordonsinnehav eller kollektivtrafikutbud för boende i områden med olika socioekonomisk karaktär. Syftet är att indelningen ska kunna användas i Trafikanalys ordinarie arbete med analys och utredningar och därmed ge ett bättre kunskapsunderlag om transportsystemet.

* DeSO ersätter den tidigare SAMS-indelningen.