Så reser vi baserat på socioekonomi

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Syftet är att utgöra underlag till två av Trafikanalys regeringsuppdrag; "Kunskapsunderlag om persontransporter" och "Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen". Detta genom att presentera data om resvanor för 37 olika grupper baserat både på demografi, individuella och geografiska förutsättningar.

PM


Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Kunskapsunderlag om persontransporter


I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...