Så reser vi baserat på socioekonomi

Människor på tunnelbaneplattform utomhus


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Läs publikationen

PM 2018:9
Publicerad:  21 december 2018

Underlag till regeringsuppdrag

Syftet är att utgöra underlag till två av Trafikanalys regeringsuppdrag; "Kunskapsunderlag om persontransporter" och "Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen". Detta genom att presentera data om resvanor för 37 olika grupper baserat både på demografi, individuella och geografiska förutsättningar.