Människor på tunnelbaneplattform utomhus


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Läs publikationen

PM 2018:9
Publicerad:  21 december 2018

Underlag till regeringsuppdrag

Syftet är att utgöra underlag till två av Trafikanalys regeringsuppdrag; "Kunskapsunderlag om persontransporter" och "Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen". Detta genom att presentera data om resvanor för 37 olika grupper baserat både på demografi, individuella och geografiska förutsättningar.


Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen

Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Perspektiv på resor och möjligheter att resa

I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...