Perspektiv på resor och möjligheter att resa

Flera par fötter som går på golv

I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverige inom olika trafikslag och färdsätt, såväl nationellt som i storstadsregionerna, i små och medelstora städer samt i gles- och landsbygd.

Hela rapporten

Rapport 2018:17
Publicerad:  17 december 2018

Den här rapporten utgör uppdragets slutredovisning och innehåller en kartläggning och analys av möjligheterna att resa för olika grupper i samhället, med ett översiktligt utvecklingsperspektiv till 2050.

En persons möjlighet att resa påverkas av tillgängligheten i form av utformningen av transport-systemet, markanvändningen, tidsrestriktioner samt individuella förutsättningar.

Skillnader och likheter i tillgänglighet

Rapporten bekräftar bilden av att Sveriges regioner och olika grupper i samhället har likheter, men även stora olikheter, med avseende på tillgänglighet, vilket påverkar möjligheterna att binda samman bostäder, arbetsplatser, fritidssysselsättningar m.m.

På samma sätt finns det skillnader i resmönster avseende färdmedelsval, restid, reslängd och ärende.