""

Trafikanalys har inom ramen för ett regeringsuppdrag slutredovisat ett fördjupat underlag om hur persontransportsituationen ser ut i Sverige. Redovisning­en omfattar hur resor sker idag och en analys av möjligheterna att resa för olika grupper i samhället.

I kunskapsunderlaget beskrivs dessutom persontransportsituationen i Sverige för olika trafikslag och färdsätt; nationellt, i stor­stads­regioner, i små och medelstora städer samt i gles- och lands­bygder. 

Analysen bekräftar bilden av att det ser olika ut i Sveriges regioner och för skilda socioekonomiska grupper, vilket påverkar möjligheterna att binda sam­man bostäder, arbets­platser och fritidssysselsättningar. På samma sätt finns det skillnader mellan grupper i resmönster vad gäller val av färdmedel, restid, reslängd och ärende.

Bilden som framträder är att till­gängligheten, inte ovän­tat, generellt sett är högre i städer, än på landsbygd. Ett högt bil- och körkortsinnehav i ett område korrelerar med fler bil­resor, och ett stort utbud av kollektivtrafik leder till fler kollektivtrafikresor. När hänsyn tas till flera förutsättningar samtidigt finns fortfarande ett svagt, men positivt sam­band – bättre förutsättningar att resa samvarierar med fler genomförda resor.

Analysen innehåller också ett utvecklingsperspektiv till år 2050. En viktig omvärldstrend bland flera, är urbanisering i kombination med ökande och åldrande befolk­ning. Större delen av befolkningstillväxten kommer att ske i dagens storstads­områden. I framtiden behöver därför transport­systemet möta en ökad efterfrågan på transporter och risk för trängsel i urbana områden, och erbjuda en grundläggande tillgänglighet i mer glesa områden där bilen idag är viktig för tillgängligheten. En åldrande befolkning medför en ökning av försörjningskvoten, vilket i förlängningen riskerar att urholka anslag till investering­ar och underhåll av transportinfrastruktur liksom till stöd till kollektivtrafik, särskilt i glesare områden. Ökad digitalisering kan samtidigt leda till bättre tillgänglighet utan mobilitet.

Nedan hittar du Trafikanalys slutredovisning och tillhörande underlagsrapporter.

Uppdraget i Trafikanalys regleringsbrev.