Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Nytt kunskapsunderlag om persontransporter

""

Trafikanalys har inom ramen för ett regeringsuppdrag slutredovisat ett fördjupat underlag om hur persontransportsituationen ser ut i Sverige. Redovisning­en omfattar hur resor sker idag och en analys av möjligheterna att resa för olika grupper i samhället.

I kunskapsunderlaget beskrivs dessutom persontransportsituationen i Sverige för olika trafikslag och färdsätt; nationellt, i stor­stads­regioner, i små och medelstora städer samt i gles- och lands­bygder. 

Analysen bekräftar bilden av att det ser olika ut i Sveriges regioner och för skilda socioekonomiska grupper, vilket påverkar möjligheterna att binda sam­man bostäder, arbets­platser och fritidssysselsättningar. På samma sätt finns det skillnader mellan grupper i resmönster vad gäller val av färdmedel, restid, reslängd och ärende.

Bilden som framträder är att till­gängligheten, inte ovän­tat, generellt sett är högre i städer, än på landsbygd. Ett högt bil- och körkortsinnehav i ett område korrelerar med fler bil­resor, och ett stort utbud av kollektivtrafik leder till fler kollektivtrafikresor. När hänsyn tas till flera förutsättningar samtidigt finns fortfarande ett svagt, men positivt sam­band – bättre förutsättningar att resa samvarierar med fler genomförda resor.

Analysen innehåller också ett utvecklingsperspektiv till år 2050. En viktig omvärldstrend bland flera, är urbanisering i kombination med ökande och åldrande befolk­ning. Större delen av befolkningstillväxten kommer att ske i dagens storstads­områden. I framtiden behöver därför transport­systemet möta en ökad efterfrågan på transporter och risk för trängsel i urbana områden, och erbjuda en grundläggande tillgänglighet i mer glesa områden där bilen idag är viktig för tillgängligheten. En åldrande befolkning medför en ökning av försörjningskvoten, vilket i förlängningen riskerar att urholka anslag till investering­ar och underhåll av transportinfrastruktur liksom till stöd till kollektivtrafik, särskilt i glesare områden. Ökad digitalisering kan samtidigt leda till bättre tillgänglighet utan mobilitet.

Nedan hittar du Trafikanalys slutredovisning och tillhörande underlagsrapporter.

Uppdraget i Trafikanalys regleringsbrev.

Slutrapport och underlagsrapporter


Kunskapsunderlag om persontransporter


I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...