Godsvagnar

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp strategins genomförande och att utvärdera resultatet av arbetet under perioden 2018–2022.  I den här rapporten presenteras en första uppföljning tillsammans med en plan för genomförandet av Trafikanalys uppdrag kommande år.

Hela rapporten

Strategin i korthet 

I den nationella godstransportstrategin presenterades följande resultat- och effektmål: 

  • konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter,
  • omställning till fossilfria transporter, samt
  • innovation, kompetens och kunskap.

För dessa tre mål nämns i strategin 14 insatsområden och 95 insatser. Sedan strategin presenterades har regeringen gett 13 särskilda regeringsuppdrag, varav 11 är utredningsuppdrag, men strategin rymmer många fler insatser än dessa särskilda uppdrag. 

Många uppdrag och omfattande samverkan har initierats 

Strategin har initialt haft ett stort genomslag. Den mediala uppmärksamheten har varit tydlig. Sammanfattningsvis är aktörerna positiva till strategin och flera av insatserna och samverkan inom det nationella godstransportrådet.

Trots den relativt korta tiden sedan strategin antogs har ett stort antal av insatserna som nämns i strategin startats. Det kan avse allt från genomförande av konkreta åtgärder och framtagning av kunskapsöversikter och analyser eller stöd och uppmuntran till samverkan på olika plan. De konkreta resultaten i termer av effekter på strategins mål är dock begränsade, vilket är naturligt både med tanke på den korta tiden och den huvudsakliga inriktningen på de hittills aktiverade insatserna. 

Vid denna rapports publicering har två av de särskilda regeringsuppdragen redovisats. För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslås att en ny miljölastbilspremie införs. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med el, gas eller etanol. 

I det andra uppdraget föreslås vidare en ”breddad ekobonus” för att minska kostnader för omlastning och stimulera till uppstart av nya transportlösningar som bidrar till överflyttning av gods till sjöfart och järnväg. I rapporten presenteras ett förslag till ekonomiskt stöd till intermodala godstransporter som tar sin utgångspunkt i det nuvarande ekobonussystemet som är riktat till sjöfart, men som är mer anpassat för att stimulera till nya lösningar som kopplar samman olika transportsystem. 

Uppföljning och utvärdering 2019–2022 

Trafikanalys rapporteringar av genomförandet sker årligen till Regeringskansliet 31 mars. Dessutom sker en årlig rapportering till det nationella godstransportrådet. Delredovisning av utvärderingen sker 31 december 2020. Slutrapportering av utvärderingen, samt hela uppdraget, redovisas till Regeringskansliet 31 december 2022. Arbetet kommer konkret att resultera i ett antal publikationer. 

  • Uppföljningsrapport 2019
  • Uppföljningsrapport 2020
  • Uppföljningsrapport 2021
  • Uppföljningsrapport 2022
  • Rapport – halvtidsutvärdering 2020
  • Rapport - slututvärdering 2022
  • Separata projekt-PM, konsultrapporter etc.