Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter

""

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin. Arbetet slutfördes i december 2022.

Regeringen beslutade 2018 om en nationell godstransportstrategi - "Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter". Arbetet med godstransportstrategin behövde följas upp och utvärderas för att successivt kunna utvecklas konstaterade regeringen när Trafikanalys gavs uppdraget att utvärdera startegin.

Trafikanalys har årligen informerat det nationella godstransportrådet om resultatet av uppföljningen och redovisat den del av uppdraget som rör uppföljning av genomförandet av den nationella godstransportstrategin till Regeringskansliet årligen, i slutet av mars månad.

Trafikanalys har också löpande delredovisat delar av uppdraget som rör utvärdering till Regeringskansliet i slutet av december 2020 och slutredovisade uppdraget den 20 december 2022.

Nedan hittar du alla underlag och rapporter för hela utvärderingsuppdraget.

Rapporter och underlag inom uppdraget