Lastbilar på väg


Rapporteringen presenteras i en huvudrapport samt flera underlags-PM och kan betraktas som ett ”benchmark” i ett långsiktigt utvärderingsarbete.

Delutvärderingen visar att branschaktörerna uppfattar godstransportstrategin som viktig och nödvändig, men att förändringsarbetet har påverkats i liten utsträckning. På nationell nivå går utvecklingen i rätt riktning inom två målområden: fossilfria respektive kapacitetsstarka godstransporter.

Infrastrukturen för fossilfria drivmedel är under utbyggnad. Andelen anpassade fordon har ökat något. Utsläppen har i vissa delar minskat. Kapaciteten förstärks genom arbetet för längre och tyngre tåg, samt bärighetsklasser på vägarna. Ett högt kapacitetsutnyttjande innebär en fortsatt störningskänslighet.

Inga reella förändringar märks inom området effektivare transporter. Det senaste decenniets energi­effektivisering för tunga lastbilar, godståg och flyg tycks ha avstannat 2018-2019. Inte heller går det att urskilja någon entydig överflyttning från väg till järnväg och sjöfart.

När det gäller Sveriges konkurrenskraft noterar vi tecken på en långsiktig negativ utveckling. Ett växande handelsunderskott noteras i utrikeshandeln med godstransporter, speciellt för vägtransporter. Vidare ökar utrikesandelen av transportarbetet med lastbil. Dessutom sjönk antalet svenskkontrollerade fartyg år 2019.

Inom strategins insatsområde Innovation, kompetens och kunskap har elevantalet på yrkesinriktade transportutbildningar ökat kraftigt de senaste två åren. Däremot har antalet högskolestuderande i transportrelaterade ämnen sjunkit.

Svensk forskning och svenska patentansökningar inom godstransporter står sig relativt starkt i gränslandet till klimatteknik, men relativt svagt i gränsområdet till informations- och kommunikationsteknik. Även innovationsstatistik visar att Sveriges innovationsförmåga på digitaliseringsområdet inte utan vidare kan generaliseras godstransportområdet.

Slutsatserna i delutvärderingen är att det krävs ett fortsatt målmedvetet arbete för att uppfylla målen i den nationella gods­transportstrategin. Det bör samtidigt framhållas att delutvärderingen är en benchmarking i ett långsiktigt utvärderingsarbete, inte en uppföljning av det pågående arbetet. 

En stor del av insatserna i godstransportstrategin pågår fortfarande. Nya har också tillkommit sedan strategin fastslogs. Det pågående arbetet berörs i Trafikanalys årliga uppföljningar. Nästa uppföljning publiceras i slutet av mars 2021.