Innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet

Godsvagnar Foto Lars Johansson/Mostphotos


Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en delutvärdering av nationella godstransportstrategin har Trafikanalys sammanställt uppgifter och underlag om innovation, utbildning och forskning. Materialet omfattar befintlig statistik och nya undersökningar av forskningspubliceringar och patentansökningar. 

Vår analys av innovationsverksamhet och patentansökningar visar tecken på en sviktande innovationsförmåga i svensk transportsektor jämfört med andra sektorer och länder.

En genomgång av publicerade forskningsartiklar visar att svensk forskning om godstransporter står sig väl i ett internationellt perspektiv. En allt hårdare konkurrens, framför allt från Kina, har resulterat i en relativt svagare position på senare år. Underlag om patentansökningar visar på nolltillväxt för Sverige under 2010–2019, men en stadig tillväxt för andra länder.  

Utvecklingen motiverar fortsatt uppföljning av hur satsningar på innovation, digitalisering och forskning och utveckling i transportsektorn påverkar genomförandet och måluppfyllelsen i godstransportstrategin, dvs. konkurrenskraftiga, hållbara och effektiva godstransporter. I det ligger även frågor om den långsiktiga kompetens- och kunskapsförsörjningen på området.

Här hittar du ett pressmeddelande för promemorian.

Här hittar du hela promemorian


Trafikanalys har lämnat delutvärdering av den nationella godstransportstrategin


Rapporteringen presenteras i en huvudrapport samt flera underlags-PM och kan betraktas som ett ”benchmark” i ett långsiktigt...